Geconsolideerde jaarrekening

2.1.1 Geconsolideerde balans

In duizenden euro (voor winstbestemming) noot 31 december 2016 31 december 2015
Activa
Materiële vaste activa 17 194.749 197.731
Immateriële activa en goodwill 18 102.181 89.202
Vastgoedbeleggingen 19 830 822
Handels- en overige vorderingen 21 10.952 12.532
Deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode 20 21.653 19.714
Uitgestelde belastingvorderingen 16 3.230 3.135
Vaste activa   333.595 323.136
 
Voorraden 22 70.024 83.675
Biologische activa 23 5.117 6.096
Handels- en overige vorderingen 21 213.736 231.423
Actuele belastingvorderingen   943 39
Geldmiddelen en kasequivalenten* 24 152.854 133.065
Activa aangehouden voor verkoop 25 - 4.579
Vlottende activa   442.674 458.877
 
Totaal activa   776.269 782.013
 
Eigen vermogen
Aandelenkapitaal   1.063 106.261
Agio   143.554 38.356
Reserve eigen aandelen   -1 -399
Reserve omrekeningsverschillen   -3.609 4.505
Reserve kasstroomafdekkingen   27 -
Overige reserves en ingehouden winsten   229.816 203.081
Onverdeeld resultaat   53.260 50.707
Eigen vermogen toe te rekenen aan eigenaren van de Vennootschap 26 424.110 402.511
Minderheidsbelangen 33 4.880 4.643
 
Totaal eigen vermogen   428.990 407.154
 
Verplichtingen
Leningen en overige financieringsverplichtingen 28 45.652 52.967
Personeelsbeloningen 15 65.328 70.474
Voorzieningen 29 3.295 3.475
Handelsschulden en overige te betalen posten 30 7.660 -
Uitgestelde belastingverplichtingen 16 9.875 8.990
Langlopende verplichtingen   131.810 135.906
 
Bankschulden* 24 45.535 46.565
Leningen en overige financieringsverplichtingen 28 126 198
Voorzieningen 29 2.050 1.049
Handelsschulden en overige te betalen posten 30 161.326 183.152
Actuele belastingverplichtingen   6.432 7.989
Kortlopende verplichtingen   215.469 238.953
 
Totaal verplichtingen   347.279 374.859
 
Totaal eigen vermogen en verplichtingen   776.269 782.013
 
* De vergelijkende cijfers per 31 december 2015 zijn aangepast. Voor verdere details wordt verwezen naar noot 2.

De toelichtingen onder noot 1 tot en met 52 zijn integraal onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekening.

2.1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

In duizenden euro noot 2016 2015
Omzet 8 2.108.962 2.244.470
Kosten van grond- en hulpstoffen 9 -1.701.590 -1.820.266
Brutowinst   407.372 424.204
Overige bedrijfsopbrengsten 10 3.949 3.380
Bedrijfsopbrengsten   411.321 427.584
Personeelskosten 15 -150.542 -148.479
Afschrijvingen en amortisatie 17 , 18 -26.044 -26.038
Overige bedrijfskosten 11 -166.902 -189.017
Bedrijfslasten 11 -343.488 -363.534
Bedrijfsresultaat   67.833 64.050
Financieringsbaten   1.664 2.864
Financieringslasten   -5.192 -5.426
Nettofinancieringslasten 12 -3.528 -2.562
Aandeel in het resultaat deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode, na belastingen 20 3.816 4.681
Winst vóór belastingen   68.121 66.169
Winstbelastingen 16 -14.344 -14.879
Winst over het boekjaar   53.777 51.290
 
Winst toe te rekenen aan:
Eigenaren van de Vennootschap   53.260 50.707
Minderheidsbelangen 33 517 583
Winst over de periode   53.777 51.290
 
Winst per aandeel in euro *)
Gewone winst per aandeel 13 0,50 0,48
Verwaterde winst per aandeel 13 0,50 0,48
 
Onderliggende EBITDA 27 93.609 90.391
 
*) Winst per aandeel toe te rekenen aan de eigenaren van de Vennootschap

2.1.3 Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

In duizenden euro noot 2016 2015
Winst over de periode   53.777 51.290
Niet-gerealiseerde resultaten      
Posten die nooit zullen worden overgeboekt naar het resultaat      
Herwaardering van toegezegd-pensioenverplichtingen 15 , 16 -527 7.303
Deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode - aandeel in niet-gerealiseerde resultaten 20 , 26 -1 15
Gerelateerde belastingen 16 317 -2.452
    -211 4.866
Posten die zijn of kunnen worden overgeboekt naar het resultaat      
Buitenlandse activiteiten - valutaomrekeningsverschillen   -9.495 2.737
Kasstroomafdekkingen - effectieve deel van reële waardeveranderingen   657 -
Kasstroomafdekkingen - geherclassificeerd naar de winst-en-verliesrekening / balans   -621 -
Gerelateerde belastingen 16 1.372 -558
    -8.087 2.179
Niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen   -8.298 7.045
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten   45.479 58.335
 
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toe te rekenen aan:
Eigenaren van de Vennootschap   44.962 57.752
Minderheidsbelangen 33 517 583
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten   45.479 58.335

De toelichtingen onder noot 1 tot en met 52 zijn integraal onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekening.

2.1.4 Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

2016
    Toe te rekenen aan eigenaren van de Vennootschap    
In duizenden euro noot Aandelen- kapitaal Agio Reserve eigen aandelen Reserve omrekenings- verschillen Reserve kasstroom- afdekkingen Overige reserves en ingehouden winsten Onverdeeld resultaat Totaal Minder- heids- belangen Totaal eigen vermogen
Stand op 1 januari 2016   106.261 38.356 -399 4.505 - 203.081 50.707 402.511 4.643 407.154
Toevoeging uit het onverdeeld resultaat   - - - - - 50.707 -50.707 - - -
 
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
Winst   - - - - - - 53.260 53.260 517 53.777
Totaal niet-gerealiseerde resultaten 16 , 26 - - - -8.114 27 -211 - -8.298 - -8.298
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten   - - - -8.114 27 -211 53.260 44.962 517 45.479
 
Transacties met eigenaren van de Vennootschap, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen
Bijdragen en uitkeringen
Dividenden 26 - - - - - -24.734 - -24.734 -280 -25.014
Aankoop/verkoop eigen aandelen 26 - - 84 - - 916 - 1.000 - 1.000
Aanpassing nominale waarde aandelen 26 -105.198 105.198 314 - - -314 - - - -
Op aandelen gebaseerde betalingstransacties 15 - -   - - 371 - 371 - 371
Totaal transacties met eigenaren van de Vennootschap   -105.198 105.198 398 - - -23.761 - -23.363 -280 -23.643
Stand op 31 december 2016   1.063 143.554 -1 -3.609 27 229.816 53.260 424.110 4.880 428.990
 
 
2015
    Toe te rekenen aan eigenaren van de Vennootschap    
In duizenden euro noot Aandelen- kapitaal Agio Reserve eigen aandelen Reserve omrekenings- verschillen Reserve kasstroom- afdekkingen Overige reserves en ingehouden winsten Onverdeeld resultaat Totaal Minder- heids- belangen Totaal eigen vermogen
Stand op 1 januari 2015   106.261 38.356 -466 2.326 - 169.262 48.140 363.879 4.363 368.242
Toevoeging uit het onverdeeld resultaat   - - - - - 48.140 -48.140 - - -
 
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
Winst   - - - - - - 50.707 50.707 583 51.290
Totaal niet-gerealiseerde resultaten 16 , 26 - - - 2.179 - 4.866 - 7.045 - 7.045
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten   - - - 2.179 - 4.866 50.707 57.752 583 58.335
 
Transacties met eigenaren van de Vennootschap, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen
Bijdragen en uitkeringen
Dividenden 26 - - - - - -18.707 - -18.707 -400 -19.107
Aankoop/verkoop eigen aandelen 26 - - 67 - - -101 - -34 - -34
Op aandelen gebaseerde betalingstransacties 15 - - - - - 275 - 275 - 275
Verwerving van minderheidsbelang zonder wijziging in de zeggenschap   - - - - - -654 - -654 97 -557
Totaal transacties met eigenaren van de Vennootschap   - - 67 - - -19.187 - -19.120 -303 -19.423
Stand op 31 december 2015   106.261 38.356 -399 4.505 - 203.081 50.707 402.511 4.643 407.154

De toelichtingen onder noot 1 tot en met 52 zijn integraal onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekening.

2.1.5 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

In duizenden euro noot 2016 2015*
Kasstroom uit operationele activiteiten
Winst over het boekjaar   53.777 51.290
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 17 20.378 20.199
Amortisatie 18 5.666 5.385
Wijziging in reële waarde van biologische activa (niet-gerealiseerd) 23 49 107
Bijzondere waardeverminderingsverliezen op immateriële activa en goodwill 18 - 454
Netto bijzonder waardeverminderingsverlies op handelsvorderingen 31 899 4.573
Nettofinancieringslasten 12 3.528 2.562
Aandeel in resultaat deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode, na belastingen 20 -3.816 -4.681
Resultaat op verkoop materiële vaste activa / vastgoedbeleggingen   -780 -32
Resultaat op verkoop van belangen in deelnemingen 7 -786 -1.097
Resultaat op verkoop van activa aangehouden voor verkoop 25 -900 -164
Kosten van op aandelen gebaseerde betalingstransacties met afwikkeling in eigenvermogensinstrumenten 15 371 275
Belastinglast 16 14.344 14.879
    92.730 93.750
Mutatie in:
Voorraden & biologische activa   11.955 -4.964
Handels- en overige vorderingen   13.160 1.142
Handelsschulden en overige te betalen posten   -14.776 -3.397
Voorzieningen en personeelsbeloningen   -3.061 -8.082
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten   100.008 78.449
Betaalde rente   -2.628 -4.400
Betaalde winstbelastingen   -15.957 -12.110
Netto kasstroom uit operationele activiteiten   81.423 61.939
 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Ontvangen rente   1.664 2.433
Ontvangen dividenden uit deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode 20 2.766 5.753
Opbrengst uit verkoop van materiële vaste activa / vastgoedbeleggingen   2.266 1.059
Opbrengst uit verkoop van belangen in deelnemingen, na aftrek van afgestoten geldmiddelen   968 1.097
Opbrengst uit verkoop van activa aangehouden voor verkoop 25 5.575 1.000
Verwerving dochteronderneming, na aftrek van verworven geldmiddelen 6 -19.133 -14.048
Verwerving van materiële vaste activa 17 -31.617 -24.271
Verwerving van immateriële activa 18 -2.049 -995
Netto kasstroom gebruikt bij investeringsactiviteiten   -39.560 -27.972
 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Opbrengst uit aan- en verkoop van eigen aandelen   1.471 213
Opbrengst uit verkoop van eigen aandelen met betrekking tot het medewerkersparticipatieplan   2.115 1.095
Terugkoop van eigen aandelen met betrekking tot het medewerkersparticipatieplan   -2.683 -3.184
Betaling van financial lease   -141 -311
Verwerving van minderheidsbelangen   - -654
Betaald dividend 26 -24.734 -18.707
Nettokasstroom gebruikt bij financieringsactiviteiten   -23.972 -21.548
 
Netto-toename van geldmiddelen en kasequivalenten   17.891 12.419
Geldmiddelen en kasequivalenten op 1 januari 24 86.500 75.194
Effect van valutakoers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen   2.928 -1.113
Geldmiddelen en kasequivalenten op 31 december 24 107.319 86.500
 
* Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden

De toelichtingen onder noot 1 tot en met 52 zijn integraal onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekening.