Jaarrekening 2016Geconsolideerde jaarrekening
112
Geconsolideerde balans
112
Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
113
Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat
113
Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen
114
Geconsolideerd kasstroomoverzicht
115
Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
116
1. Verslaggevende entiteit
116
2. Toegepaste standaarden
116
3. Functionele valuta en presentatie valuta
117
4. Gebruik van schattingen en oordelen
117
5. Operationele segmenten
121
6. Bedrijfscombinaties
123
7. Desinvesteringen
125
8. Omzet
125
9. Kosten van grond- en hulpstoffen
126
10. Overige bedrijfsopbrengsten
126
11. Bedrijfslasten
127
12. Nettofinancieringslasten
128
13. Winst per aandeel
128
14. Op aandelen gebaseerde beloningsplannen
129
15. Personeelsbeloningen
132
16. Winstbelastingen
139
17. Materiële vaste activa
143
18. Immateriële activa en goodwill
145
19. Vastgoedbeleggingen
148
20. Deelnemingen verwerkt volgens de ‘equity’- methode
149
21. Handels- en overige vorderingen
151
22. Voorraden
152
23. Biologische activa
152
24. Geldmiddelen en kasequivalenten
153
25. Activa aangehouden voor verkoop
154
26. Eigen vermogen
155
27. Kapitaalmanagement
158
28. Leningen en overige financieringsverplichtingen
160
29. Voorzieningen
162
30. Handelsschulden en overige te betalen posten
164
31. Financiële instrumenten – Reële waarden en risico management
165


32. Lijst met belangrijkste deelnemingen
174
33. Minderheidsbelangen
175
34. Verwerving van minderheidsbelangen
177
35. Operationele leaseovereenkomsten
178
36. Niet in de balans opgenomen verplichtingen
178
37. Verbonden partijen
179
38. Gebeurtenissen na balansdatum
182
39. Basis voor waardering
183
40. Belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving
183
41. Nog niet van toepassing zijnde nieuwe standaarden
198
Enkelvoudige jaarrekening
201
Enkelvoudige balans
201
Enkelvoudige winst-en-verliesrekening
202
Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening
203
42. Algemeen
203
43. Grondslagen voor de waardering van activa en verplichtingen en voor de bepaling van het resultaat
203
44. Investeringen in deelnemingen
203
45. Vorderingen op en schulden aan groepsmaatschappijen
203
46. Financiële instrumenten
203
47. Belastingen en premies sociale verzekeringen
204
48. Eigen vermogen
205
49. Voorzieningen
209
50. Kredietfaciliteiten
209
51. Niet in de balans opgenomen verplichtingen
209
52. Bezoldiging van de Raad van Commissarissen en de statutaire bestuurders
209
Overige gegevens
210
Statutaire resultaatbestemmingsregeling
210
Bijzonder statutair recht inzake zeggenschap
212
Nevenvestigingen
213
Gebeurtenissen na balansdatum
213
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
214
Meerjarenoverzichten
222