Samenstelling Raad van Commissarissen

1.6.3.1

 

Gedurende het boekjaar bestond de Raad uit zes leden en bleef de samenstelling ongewijzigd. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 april 2016 werd de heer Cees van Rijn herbenoemd op voordracht van de Raad van Commissarissen. De Raad is nu als volgt samengesteld:

1.6.3.2

Jan Eggink, Voorzitter

(1959, Nederlandse nationaliteit)
Sinds 2002 lid van de Raad van Commissarissen, eerst van (een voorganger van) Coöperatie FromFarmers U.A. en sinds 2007 van ForFarmers. Hij werd in mei 2014 benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen. Binnen de Raad is hij verder voorzitter van de Selectie- en benoemingscommissie. Hij is aftredend in 2018 en niet herbenoembaar. De heer Eggink is melkveehouder en bestuurder van Coöperatie FromFarmers U.A.

De heer Eggink houdt per 31 december 2016 geen aandelen, 7.179 certificaten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en, als lid van Coöperatie FromFarmers U.A. 12.130 participatierekeningen die zijn uitgegeven door genoemde coöperatie en kunnen worden omgezet in certificaten of aandelen in ForFarmers N.V.

Henk Mulder, Vicevoorzitter 

(1947, Nederlandse nationaliteit)
Sinds 2010 lid van de Raad van Commissarissen, herbenoemd in 2014 en aftredend in 2017. Binnen de Raad heeft hij de functie van vicevoorzitter en is hij lid van de Selectie- en benoemingscommissie. De heer Mulder is directeur van H. Mulder Management B.V. en sinds begin 2017 lid van de Conseil d'Administration van het in Frankrijk beursgenoteerde bedrijf DUC SA.

De heer Mulder houdt per 31 december 2016 49.500 aandelen en geen certificaten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.

Sandra Addink-Berendsen 

(1973, Nederlandse nationaliteit)
Sinds 2010 lid van de Raad van Commissarissen en herbenoembaar in 2018. Binnen de Raad is mevrouw Addink-Berendsen voorzitter van de Auditcommissie. Mevrouw Addink-Berendsen is melkveehoudster en lid van de Raad van Commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. en lid van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. Verder is zij lid van de Raad van Commissarissen van Alfa Top Holding, en penningmeester van de Stichting Hessenheemfonds.

Mevrouw Addink-Berendsen houdt per 31 december 2016 geen aandelen, 9.640 certificaten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en, als lid van Coöperatie FromFarmers U.A. 11.187 participatierekeningen die zijn uitgegeven door genoemde coöperatie en kunnen worden omgezet in certificaten of aandelen in ForFarmers N.V.

Vincent Hulshof 

(1962, Nederlandse nationaliteit)
Sinds 2014 lid van de Raad van Commissarissen en herbenoembaar in 2018. De heer Hulshof is varkenshouder en daarnaast bestuurslid van Coöperatie Topigs en van Coöperatie FromFarmers U.A.

De heer Hulshof houdt per 31 december 2016, geen aandelen, geen certificaten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en, als lid van Coöperatie FromFarmers U.A. 6.480 participatierekeningen die zijn uitgegeven door genoemde coöperatie en kunnen worden omgezet in certificaten of aandelen in ForFarmers N.V.

Cees van Rijn

(1947, Nederlandse nationaliteit)
Sinds 2012 lid van de Raad van Commissarissen en herbenoemd in 2016. Binnen de Raad is hij voorzitter van de Remuneratiecommissie en lid van de Auditcommissie. De heer Van Rijn is commissaris bij Detailresult Groep, Royal FloraHolland, Plukon Food Group, PwC Nederland, UTZ en Erasmus QI.

De heer van Rijn houdt per 31 december 2016 geen (certificaten van) aandelen in ForFarmers N.V.

Erwin Wunnekink 

(1970, Nederlandse nationaliteit)
Sinds 2015 lid van de Raad van Commissarissen en herbenoembaar in 2019. Binnen de Raad is hij lid van de Remuneratiecommissie. De heer Wunnekink is melkveehouder en lid van de Raad van Commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. en lid van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.

De heer Wunnekink houdt per 31 december 2016 geen aandelen, geen certificaten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en, als lid van Coöperatie FromFarmers U.A. geen participatierekeningen die zijn uitgegeven door genoemde coöperatie en kunnen worden omgezet in certificaten of aandelen in ForFarmers N.V.

De Raad van Commissarissen heeft één vrouwelijk lid. De Raad van Bestuur bestaat uit drie personen waarvan geen vrouwelijk lid. Hiermee is de samenstelling van de Raad van Commissarissen en van de Raad van Bestuur niet conform het streefpercentage van minimaal 30% vrouwen. De organisatie streeft naar een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen, leeftijd, deskundigheid, ervaring en achtergrond. Dit heeft de Raad ook opgenomen in haar profielschets. ForFarmers werkt aan een beleid op het gebied van diversiteit voor de Raad van Bestuur en voor de Raad van Commissarissen en zal bij de instroom van nieuwe kandidaten hier zo veel mogelijk rekening mee houden.

De Raad heeft in haar vergadering van 8 maart 2016 het rooster van aftreden aangepast en opnieuw vastgesteld. Het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen is opgenomen in dit rapport en is op de website van de Vennootschap geplaatst. Conform de Nederlandse Corporate Governance Code 2008 (hierna: de Code) kunnen leden van de Raad van Commissarissen maximaal drie termijnen van vier jaar aanblijven. Op dit moment vormt de huidige voorzitter van de Raad hierop nog een uitzondering als zijn termijn als lid van de Raad van Commissarissen van (een voorganger van) Coöperatie FromFarmers U.A. wordt meegerekend. Hij is in 2014 benoemd voor een termijn van vier jaar en zal uiterlijk in 2018 aftredend zijn. Het voorgaande is tevens vastgelegd in het reglement van de Raad van Commissarissen dat op de website van de Vennootschap is geplaatst.

Alle commissarissen, met uitzondering van twee personen, zijn onafhankelijk in de zin van bestpracticebepaling III.2.2. van de Code. De Raad beschouwt de commissarissen die tevens bestuurder zijn van Coöperatie FromFarmers U.A., te weten: de heren V.A.M. Hulshof en J.W. Eggink, als niet onafhankelijk in de zin van de Code. De beoordeling heeft plaatsgevonden door zowel de afzonderlijke leden als door de Raad zelf. Daarbij heeft de Raad ten aanzien van de vraag of sprake is van een belangrijke zakelijke relatie mede in aanmerking genomen dat dit niet het geval is als er geen contractuele verplichting bestaat om bedrijfsbenodigdheden, producten en/of diensten bij (een dochtermaatschappij van) ForFarmers af te nemen.

Geen van de leden van de Raad van Commissarissen is lid van meer dan vijf raden van commissarissen van rechtspersonen (inclusief de Vennootschap) als bedoeld in artikel 2:252a van het Burgerlijk Wetboek en bestpracticebepaling III.3.4 van de Code.

De Raad van Commissarissen is niet bekend met enige vorm van belangenverstrengeling tussen de Vennootschap en leden van de Raad van Commissarissen, dan wel tussen de Vennootschap en natuurlijke of rechtspersonen die ten minste 10 procent van de aandelen (of certificaten daarvan) in de Vennootschap houden. De volgende leden van de Raad van Commissarissen hebben gedurende het boekjaar voer afgenomen van (een dochtermaatschappij van) de Vennootschap onder dezelfde gebruikelijke condities zoals die ook voor andere klanten van (een dochtermaatschappij van) de Vennootschap gelden: mevrouw Addink-Berendsen en de heren Eggink, Wunnekink en Hulshof. Deze transacties leiden op grond van artikel 11.5 van het reglement van de Raad van Commissarissen niet automatisch tot een tegenstrijdig belang.

1.6.3.3

Naam Jaar laatste benoeming Herbenoembaar in Aftredend uiterlijk in
J.W. Addink-Berendsen 2014 2018 2022
J.W. Eggink 2014   2018
V.A.M.Hulshof 2014 2018 2026
H. Mulder 2014   2017
C.J.M. van Rijn 2016 2020 2024
W.M. Wunnekink 2015 2019 2027