Bericht voorzitter Raad van Commissarissen

1.6.1.1

De marktomstandigheden in de agrarische sector in Europa bleven ook dit boekjaar uitdagend, met aanhoudend lage prijzen in nagenoeg alle agrarische sectoren. Melkprijzen namen weliswaar toe aan het einde van het jaar maar deze bleven nog onder het niveau van 2015. In de varkenssector steeg de prijs als gevolg van toegenomen vraag uit China, maar dit leidde niet tot een structurele verbetering van de sector. De varkenssector kampte met afnemende aantallen dieren in de eerste helft van 2016. Daarna was sprake van enig herstel. De pluimveesector toonde een gemengd beeld. Legpluimveehouders zagen de markt iets aantrekken terwijl de toenemende aandacht voor welzijnsconcepten (minder dieren op dezelfde oppervlakte) het voor vleespluimveehouders lastig maakte. Verder werd de agrarische sector in het Verenigd Koninkrijk, naast de bovengenoemde marktomstandigheden, ook geraakt door de onzekerheid die een Brexit met zich meebrengt en de daarmee samenhangende waardevermindering van het Britse pond ten opzichte van de euro. Doordat de Britse varkenssector slechts in circa 60% van de lokale vraag kan voorzien en de 40% import duurder is geworden als gevolg van de devaluatie van het Britse pond, lijkt er op de middellange termijn een groei in deze sector te verwachten. 

ForFarmers heeft zich in alle landen onverminderd ingezet om door samenwerking met klanten, medewerkers, partners en leveranciers het rendement op het boerenerf te verbeteren. De positionering ‘For the Future of Farming’, die in de zomer werd gelanceerd, onderstreept de duurzame ambitie van de Onderneming en het vertrouwen dat zij in de agrarische sector heeft.

Gezien de aanhoudend moeilijke marktomstandigheden voor de agrarische sector is de Raad van Commissarissen tevreden met het resultaat van ForFarmers over het jaar 2016. De Organisatie heeft in dit verslagjaar wederom laten zien dat er goede voortgang wordt geboekt met de Horizon 2020-strategie.

Horizon 2020

Gedurende het verslagjaar heeft de Raad van Commissarissen met het Directieteam regelmatig gesproken over de invulling van de Horizon 2020-strategie en de verschuiving van volume- naar toegevoegde waarde denken. De realisatie van de strategie ligt op schema. De Raad van Commissarissen ondersteunt de initiatieven die ForFarmers samen met en voor haar klanten ontwikkelt op het gebied van efficiënte, duurzame en rendabele bedrijfsvoering onder de noemer ‘For the Future of Farming’.

In het kader van de gesprekken over de Horizon 2020-strategie is ook aandacht besteed aan de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen van ForFarmers. Deze systemen zijn gedurende het verslagjaar verder ingericht en beoordeeld door de Raad van Bestuur. De bevindingen, aanbevelingen en maatregelen die uit de beoordeling naar voren kwamen, zijn – onder andere – besproken met de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen was betrokken bij het wervingsproces van de interne accountant (internal auditor) en heeft geconstateerd dat deze functie sinds 1 januari 2017 is vervuld.

De duurzaamheidsstrategie is in 2016 verder geïmplementeerd als een integraal onderdeel van de business van ForFarmers. In het verslagjaar is vooral aandacht gegeven aan het gebruik van schaarse grondstoffen. Daarbij is de uitstoot van CO2 als één van de kernparameters vastgesteld. Ook is de stap gezet naar rapportage volgens het Global Reporting Initiative (GRI G4 - Core).

Notering aan Euronext Amsterdam

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 15 april 2016 toestemming gegeven voor de notering van ForFarmers aan Euronext Amsterdam. Als Raad van Commissarissen zijn wij tevreden met de soepele overgang van het handelsplatform naar een notering aan Euronext op 24 mei 2016. Door deze notering is de handel in aandelen toegankelijker en makkelijker gemaakt. Hieraan is met gepaste trots aandacht besteed zonder de dagelijkse werkzaamheden op het boerenerf uit het oog te verliezen. In het kader van de notering is een beschermingsconstructie ingevoerd en is Stichting Continuïteit ForFarmers in het leven geroepen.

Governance

Met de notering aan Euronext is ook de governance structuur verder in lijn gebracht met de Nederlandse Corporate Governance Code. Daarbij is in aanmerking genomen dat bepaalde afwijkingen en nuanceringen voor ForFarmers, mede gezien haar historie, gerechtvaardigd lijken. Deze afwijkingen en nuanceringen worden door ForFarmers gemotiveerd en toegelicht. De Raad van Commissarissen onderschrijft het belang van goede Corporate Governance en de transparantie die daarmee gepaard gaat. De Raad van Commissarissen zal zich blijven inzetten voor een goede balans tussen de belangen van alle stakeholders, waaronder in ieder geval de klanten, medewerkers, leveranciers en aandeelhouders van ForFarmers worden gerekend. De Raad blijft het daarom van belang vinden dat ForFarmers met alle stakeholders op een constructieve en consistente wijze blijft communiceren.

Samenstelling Raad van Commissarissen

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 april 2016 heeft Cees van Rijn herbenoemd als commissaris voor een periode van vier jaar. Hiermee bleef de samenstelling van de Raad van Commissarissen gedurende het verslagjaar ongewijzigd. In de komende algemene aandeelhoudersvergadering neemt de heer Henk Mulder afscheid als commissaris. De Raad van Commissarissen wil de heer Henk Mulder hartelijk danken voor zijn bijdrage in de afgelopen jaren waarin ForFarmers sterk is gegroeid en geprofessionaliseerd.

Zoals aangegeven in de profielschets streeft de Raad van Commissarissen bij haar samenstelling naar een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen, leeftijd, deskundigheid, ervaring en achtergrond. Mede in dit kader heeft de Raad van Commissarissen afgelopen jaar nagedacht over haar samenstelling voor de toekomst en heeft daarmee rekening gehouden bij de voordracht die op de aandeelhoudersvergadering van 26 april 2017 aan de orde is.

De medewerkers hebben opnieuw door hun betrokkenheid en goede samenwerking – onderling en met derden – in belangrijke mate bijgedragen aan het behaalde resultaat. Deze inzet en de goede werksfeer zullen helpen bij de volgende fase die ForFarmers onder Horizon 2020 in zal gaan. Namens de Raad van Commissarissen wil ik daarom de Directie en de medewerkers bijzonder danken voor hun inzet.

Lochem, 13 maart 2017

Jan Eggink

Voorzitter Raad van Commissarissen ForFarmers