Bestuursverklaring

1.5.3.1

Ten aanzien van financiële verslaggevingsrisico’s verklaart de Raad van Bestuur dat de interne risicobeheersings- en controlesystemen per einde van het verslagjaar 2016 effectief waren en een redelijke mate van zekerheid geven dat:

  • de Raad van Bestuur tijdig op de hoogte is van de mate waarin de strategische, operationele en financiële doelstellingen van de onderneming worden gerealiseerd; en
  • de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat.

Hierbij wordt opgemerkt dat bovengenoemde niet betekent dat deze systemen en procedures absolute garantie geven op het behalen van operationele en strategische business doelstellingen, of dat zij alle verkeerde voorstellingen van feiten, onnauwkeurigheden, fouten, fraude en het niet nakomen van wetgeving, wetten en regelgeving kunnen voorkomen.

 

In overeenstemming met artikel 5:25c lid 2 sub c van de Wet op het financieel toezicht (Wft), verklaart ieder lid van de Raad van Bestuur dat voor zover hem bekend:

  • de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en het resultaat van de Vennootschap en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen; en
  • het bestuursverslag een getrouw beeld geeft van de toestand per 31 december 2016 en de gang van zaken gedurende het boekjaar 2016 van de Vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen waarvan de gegevens in haar jaarrekening zijn opgenomen en dat in het bestuursverslag de voornaamste risico’s zijn beschreven waarmee de Vennootschap wordt geconfronteerd.

Lochem, 13 maart 2017

Raad van Bestuur ForFarmers N.V.
Yoram Knoop, CEO
Arnout Traas, CFO
Jan Potijk, COO

1.5.3.2