Duurzaamheid en Innovatie

Aan de toenemende vraag naar vlees, eieren en zuivelproducten zal op een duurzame manier moeten worden voldaan. De diervoerindustrie speelt een cruciale rol door voortdurend de efficiëntie van de veehouderij te verbeteren, met aandacht voor dierengezondheid en -welzijn. Duurzaamheid is daarom een integraal onderdeel van de zakelijke activiteiten van ForFarmers en een belangrijk element in de Horizon 2020-strategie.

1.4.5.1

Duurzaamheid is één van de drie kernwaarden van ForFarmers, samen met ambitie en partnerschap. Het Bedrijf rapporteert volgens de richtlijnen van GRI G4 (Core)1. ForFarmers heeft een duurzaamheidaanpak die gericht is op de gehele ‘supply chain’; vanaf de formulatie en aankoop van grondstoffen, de eigen activiteiten (productie & logistiek) tot aan de veehouderij. In deze supply chain richt ForFarmers zich op drie  thema's om de duurzaamheidsprestatie te verbeteren: 
- Milieu
- Mens & Maatschappij
- Diergezondheid & Dierenwelzijn

ForFarmers wil op terreinen waar zij direct grip op heeft voorop lopen. Is er een bredere samenwerking nodig om van invloed te kunnen zijn op het thema duurzaamheid, dan zal ForFarmers partners in de keten proactief benaderen. Voor deze aanpak heeft ForFarmers zes materiële onderwerpen (de hoofdonderwerpen) geïdentificeerd en vijf KPI's (Key Performance Indicators, kernparameters) die in dit jaarverslag worden genoemd en uitgelegd. ForFarmers zal de voortgang op het gebied van deze KPI's gaan rapporteren. ForFarmers gebruikt transparante (interne) rapportages om de voortgang en prestaties te ijken. In 2016 nam ForFarmers wederom deel aan de Transparantiebenchmark in Nederland.


 

1.4.5.2

 

1.4.5.3

De samenhang tussen de zes materiële onderwerpen en de bijbehorende KPI's wordt hieronder getoond:

Thema Materieel onderwerp KPI
Milieu Fosfaatuitstoot beperken 1) % fosfaatefficiëntie op het boerenerf in NL (melkvee- en varkenshouders)
  Uitstoot broeikasgassen beperken 2) Broeikasuitstoot in tonnen CO₂-equivalent
  Het gebruik van land, water en energie minimaliseren 3) % duurzaam geproduceerde sojameel en palmolie
Mens & Maatschappij Zorg voor veilige en goede werkcondities 4) Aantal ongevallen met verzuim
  Voerveiligheid verbeteren 5) Totale aantal voerincidenten waarbij regelgeving en vrijwillige codes niet zijn nageleefd
Diergezondheid & Dierenwelzijn Diergezondheid en dierenwelzijn verbeteren De verbetering van diergezondheid en dierenwelzijn wordt gezien als een integraal onderdeel van de Total Feed-oplossingen waarvoor geen specifieke KPI is vastgesteld

1.4.5.4

Innovatie en onderzoek

Innovatie en onderzoek vormen een kernelement van de Horizon 2020-strategie van ForFarmers en zijn de verantwoordelijkheid van het Nutrition Innovation Centre (NIC). ForFarmers levert duurzaam voer en advies aan boeren wat resulteert in een gezondere veestapel, grotere efficiëntie en daardoor een beter rendement op het boerenerf. Hierbij zijn verbeteringen in duurzaamheid en dierenwelzijn belangrijk.

Het Nutrition Innovation Centre is centraal georganiseerd en bestaat uit dierspecifieke voerdeskundigen en innovatiemanagers. De teamleden van het NIC zijn niet alleen verantwoordelijk voor het onderzoeks- en innovatieprogramma van ForFarmers, maar ook voor de technische prestatie van de producten die aan de klanten worden geleverd. Daarnaast werken zij nauw samen met de sectorteams in elk land en met de strategische partners van ForFarmers, zoals Nutreco, waarmee gezamenlijke innovatieprojecten worden ondernomen.

Het belang dat ForFarmers aan innovatie hecht is zichtbaar door het feit dat het NIC gemiddeld meer dan 40-50 onderzoeksprojecten per jaar uitvoert. Daarnaast gebruikt ForFarmers haar uitgebreide netwerk, waartoe veel van Europa's leidende onderzoeksinstituten en universiteiten behoren, om bij te dragen aan zowel de aanzet tot onderzoek en de totstandkoming van producten en diensten voor boeren. Voorbeelden hiervan zijn het topsectorinitiatief 'Feed4Foodure' in Nederland, en CIEL (Centre for Innovation Excellence in Livestock) in het Verenigd Koninkrijk.

ForFarmers werkt aan het voortdurend verbeteren van de prestaties van haar producten door het verbeteren van onder andere de voerefficiëntie. Maar maatschappelijke kwesties, zoals diergezondheid en dierenwelzijn, de vermindering van medicijngebruik, de impact van de veehouderij op het milieu (bv in de zin van stikstof- en fosfaatefficiëntie) en de benutting van grondstoffen zijn ook belangrijke onderzoeksthema's.

Al het voer van ForFarmers is samengesteld met behulp van een zelf ontwikkeld voerwaarderingssysteem. Dit systeem bepaalt de nutritionele parameters van elke grondstof en de geschiktheid (verteerbaarheid) voor elke diersoort. Het houdt ook rekening met onder meer de leeftijd van het dier. Het geproduceerde voer heeft de juiste nutritionele waarde voor de groei en gezondheid van het dier. Omdat genetica, gezondheid en managementsystemen voortdurend veranderen, verandert het voerwaarderingssysteem mee. 

1.4.5.5

1.4.5.6

Aansturing

ForFarmers bestuurt haar duurzaamheidsactiviteiten via twee commissies; de Adviesraad Duurzaamheid en de Taakgroep (Task force) Duurzaamheid. De Adviesraad Duurzaamheid komt twee keer per jaar bijeen en wordt voorgezeten door de CEO van ForFarmers. Het doel is om advies te geven over de duurzaamheidsstrategie van ForFarmers en op grote trends en vraagstukken waarmee rekening moet worden gehouden. De Adviesraad Duurzaamheid bestaat uit drie Directieleden van ForFarmers, één lid van de Raad van Commissarissen van ForFarmers en zes externe leden die alle belangrijke spelers zijn in de supply chain van ForFarmers, academische wereld en NGO's. Daarnaast is er een Taakgroep Duurzaamheid (Task force), bestaande uit twee Directieleden en acht senior managers, die verantwoordelijk is voor de implementatie van de duurzaamheidsaanpak van ForFarmers. De Task force is verantwoordelijk voor de informatievoorziening en de coördinatie van verbeteracties met betrekking tot de gestelde KPI's. De Task force komt regelmatig gedurende het jaar bij elkaar voor evaluaties en informeert de Directie en de Raad van Commissarissen over de prestaties op het gebied van duurzaamheid.

Onder leiding van de Task force is in 2016 gestart met het in kaart brengen en optimaliseren van de duurzaamheidsrapportageprocessen, met behulp van externe specialisten.

Lidmaatschap van externe gremia en sectorverenigingen

ForFarmers is lid van RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) en RTRS (Round Table Responsible Soy). Daarnaast is ForFarmers betrokken bij een aantal initiatieven binnen de voerindustrie op het gebied van de milieuvoetafdruk, zoals de Europese Productmilieuvoetafdruk proef (PEF)-studie met betrekking tot voer voor voedselproducerende dieren, en het Global Feed Lifecycle Analysis Institute (GFLI). ForFarmers is lid van Sedex (Supplier Ethical Data Exchange), een ledenorganisatie zonder winstoogmerk gericht op het bevorderen van verantwoordelijke en ethische bedrijfspraktijken in wereldwijde supply chains. Daarnaast neemt ForFarmers actief deel in FEFAC (Europese voerproducentenassociatie gevestigd in Brussel, vertegenwoordiger van de Europese voerindustrie) en wordt rechtstreeks binnen de FEFAC vertegenwoordigd door de CEO van ForFarmers die in de stuurgroep zit. Verder neemt een werknemer van ForFarmers als vertegenwoordiger van AIC zitting in het presidium van FEFAC.

ForFarmers is ook vertegenwoordigd in de besturen of stuurgroepen van landelijke associaties in Nederland (Nevedi: Nederlandse vereniging diervoerindustrie), Verenigd Koninkrijk (AIC: Agro-industrie confederatie), Duitsland (DVT: Associatie van voerproducenten) en België (APFACA/BEMEFA: Belgische beroepsvereniging van de mengvoerfabrikanten).Bovendien neemt een aantal medewerkers van ForFarmers zitting in andere voerindustrie-organisaties en initiatieven, zoals SecureFeed en GMP+. Al deze organisaties hebben duurzaamheid als belangrijk thema bestempeld.

Betrokkenheid met belanghebbenden en geïdentificeerde materiële onderwerpen

ForFarmers is onderdeel van een supply chain die mensen van voedsel voorziet. Deze keten loopt van het telen van gewassen om te gebruiken als grondstof voor diervoer tot de productie van hoogwaardig voedsel voor consumenten. Voerbedrijven, zoals ForFarmers, gebruiken een grote hoeveelheid schaarse grondstoffen. De diervoerindustrie heeft daarom een verantwoordelijkheid, maar ook de mogelijkheid om een essentiële rol te spelen in het voldoen aan de groeiende vraag naar voedsel. ForFarmers onderstreept haar streven naar dit doel door haar missie 'For the Future of Farming'.

ForFarmers onderhoudt voortdurend contact met haar externe en interne belanghebbenden (stakeholders) zoals leveranciers, klanten, verwerkende industrie, retailers, wetenschappers, NGO's en medewerkers uit de vier landen waarin zij actief is, om sleutelvraagstukken en -thema’s te identificeren. In 2015 werd een grootschalig onderzoek uitgevoerd onder de externe stakeholdergroepen van ForFarmers (met uitzondering van consumenten). Dit onderzoek bestond uit een reeks gestructureerde interviews en werkgroepen en werd met behulp van een externe adviseur uitgevoerd. In 2016 werd dit opgevolgd met een korte vragenlijst. De terugkoppeling van deze discussies met belanghebbenden werd gebruikt om de thema's en geïdentificeerde materiële onderwerpen te verfijnen zoals hierna weergegeven. Vervolgens werden die in overleg met de Adviesraad Duurzaamheid ingedeeld in volgorde van prioriteit. Dit leidde tot de volgende materialiteitsanalyse.


 

Materialiteitsanalyse ForFarmers

ForFarmers heeft vervolgens de volgende zes belangrijkste materiële onderwerpen vastgesteld:

 1. Milieu: Fosfaatuitstoot beperken
 2. Milieu: Uitstoot broeikasgassen beperken
 3. Milieu: Het gebruik van land, water en energie minimaliseren
 4. Mens & Maatschappij: Veilige en goede werkomstandigheden borgen
 5. Mens & Maatschappij: Voedselveiligheid verbeteren
 6. Diergezondheid & Dierenwelzijn

Deze onderwerpen worden meegenomen bij het identificeren van risico's en kansen voor ForFarmers en hebben invloed op de ontwikkeling en uitvoering van de Horizon 2020-strategie, processen met betrekking tot innovatie en nieuwe producten en concepten. De materialiteitsanalyse is verderop in een tabel weergegeven. Zoals eerder vermeld, zijn er voor de eerste vijf materiële onderwerpen KPI's bepaald om de voortgang van ForFarmers te monitoren.

1. Milieu: Fosfaatuitstoot beperken

Fosfaatuitstoot heeft een grote impact op het milieu en is daarom geïdentificeerd als een materieel vraagstuk, en vervolgens is fosfaatefficiëntie als een KPI gekozen. De opname van fosfaat in het grondwater heeft een negatieve impact op de kwaliteit van water. Fosfaatquota zijn, vooral in Nederland, opgelegd aan melkveehouders, maar ook aan varkensboeren. ForFarmers speelt een sleutelrol in de ondersteuning van haar klanten om de juiste balans van belangrijke mineralen, zoals fosfaat, te realiseren. Te weinig vermindert de prestatie van het dier; te veel betekent meer uitstoot in het milieu. Bij melkproductie wordt fosfaatefficiëntie beïnvloed door de samenstelling van het voer, type en kwantiteit van de enkelvoudige producten, evenals de hoeveelheid en de kwaliteit van zelf verbouwd ruwvoer dat de boer gebruikt. Bij varkens en pluimvee wordt fosfaatefficiëntie beïnvloed door de samenstelling van het voerpakket, bestaand uit het gebruikte mengvoer en enkelvoudige producten. Als gevolg van de verschillen in de wijze waarop rundvee en varkens het voer verteren, zijn de fosfaatefficiëntiewaarden niet direct vergelijkbaar.

1.4.5.7

1.4.5.8

ForFarmers probeert voortdurend de fosfaatefficiëntie te verbeteren door aan de voedingsbehoeften van dieren te voldoen, de fosforverteerbaarheid te verbeteren en alternatieve grondstoffen te gebruiken. Door bijvoorbeeld het gebruik van soja in voer te beperken, neemt het fosfaatgebruik af. Bij varkens en pluimvee is toepassing van fytase om de fosfaatbenutting te verbeteren wijdverspreid. Dit heeft geleid tot aanzienlijke verminderingen in de hoeveelheid fosfaat in voer. In 2016 werd het gebruik van de nieuwste generatie van fytase geïntroduceerd voor alle varkens- en pluimveevoeders. Dit leidde tot betere fosforbenutting en daardoor minder vervuiling.

ForFarmers doet mee met het programma KringloopWijzer, het managementsysteem voor alle melkveehouders in Nederland om het gebruik van fosfaat, stikstof en koolstof op het boerenerf in kaart te brengen. Daarnaast heeft ForFarmers de parameter ‘werkelijk fosfor’ geïntroduceerd om boeren te helpen de fosfaatproductie te meten en te verminderen.

ForFarmers richt zich op het leveren van de best mogelijke nutritionele oplossing, die de kosten per geproduceerde kg vlees/melk vermindert en de voerderconversie verbetert (kilo's voer nodig om 1 kg gewichtstoename of melk te realiseren). ForFarmers is in staat om fosfaatefficiëntie te monitoren door gegevens te gebruiken die bij boeren in Nederland zijn verzameld.

Fosfaatefficiëntie 2015*  
Melkveehouderij 35,2% n=2276
Vleesvarkens 50,4% n=419
Zeugen 40,8% n=100
Fok- en voerboerderijen (zeugen en vleesvarkens) 47,2% n=106
n=aantal boerderijen opgenomen in het voorbeeld
(*)Als gevolg van de timing en beschikbaarheid van de informatie lopen de gegevens altijd een jaar achter.

Het getoonde percentage fosfaatefficiëntie in de bovenstaande tabel geeft de mate aan waarin fosfaat dat met het voer (en ruwvoer) wordt geconsumeerd door het dier wordt vastgelegd. Hoe hoger het percentage is, hoe beter het is voor het milieu. Dit percentage is daarom een belangrijke parameter voor het monitoren van het fosfaatgebruik op boerderijen. Verdere verbetering van deze percentages zal waarschijnlijk geleidelijk plaatsvinden.

2. Milieu: Uitstoot broeikasgassen beperken

Het voeren van dieren veroorzaakt uitstoot van broeikasgassen. De FAO (voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties) schat dat voer 45% van de CO2-afdruk van wereldwijde dierlijke productie veroorzaakt. (FAO 2013; www.fao.org). Het verminderen van uitstoot van broeikasgassen, terwijl ook aan de groeiende vraag naar voedsel wordt voldaan, is een aanzienlijke uitdaging voor de gehele supply chain. Het kunnen meten van de CO2-afdruk is daarom cruciaal om bruikbare levenscyclusanalyses (LCA) te kunnen maken van voedselproducerende dieren. ForFarmers en de voerindustrie zijn actief betrokken bij een aantal projecten om te komen tot een geharmoniseerde methodologie om de CO2-afdruk te meten en een stevige databank te ontwikkelen zodat vergelijkingsanalyses kunnen worden gemaakt. 

Product-milieuvoetafdruk (PEF)-project

De Europese Commissie stelt methodes voor om de impact op het milieu van zowel producten als organisaties te meten, en moedigt lidstaten en de particuliere sector aan om hiermee te gaan werken. Twee van deze methodes, om de milieuprestatie gedurende de levenscyclus te meten, zijn: de Product-milieuvoetafdruk (PEF) en de Organisatie-milieuvoetafdruk (OEF). Gedurende een driejarig proefonderzoek zijn verwerkende bedrijven, industriële en belanghebbende organisaties uitgenodigd om deel te nemen aan de ontwikkeling van de Categorieregels voor de Product-milieuvoetafdruk (PEFCR). De doelstelling is gedetailleerde technische richtlijnen te bepalen ten aanzien van de uitoefening van een product-milieuvoetafdrukstudie voor een specifieke productcategorie. Vanwege het belang van voer in de LCA van dierlijke producten, heeft de voerindustrie succesvol een proefonderzoek aangevraagd. De werkgroep (technisch secretariaat) van de PEF-proef Feed for Food producing animals wordt door ForFarmers voorgezeten. In 2016 heeft het PEF-proefproject een concept-PEFCR opgeleverd. Deze zal in 2017 door de Europese Commissie worden beoordeeld. ForFarmers nam deel aan een ondersteunende studie, door de impact op het milieu te meten van melkveemengvoer dat was geproduceerd in de fabriek van Ingelmunster in België. Er lopen nog verschillende andere initiatieven om de CO2-afdruk in de agrarische sector te kunnen meten, monitoren en uiteindelijk te verminderen.

ForFarmers en monitoring van broeikasgassen

Om haar CO2-afdruk te meten, monitoren en managen is ForFarmers gestart met het meten van de uitstoot van broeikasgassen per ton geproduceerd voer. Dit is tevens een van haar duurzaamheids-KPIs. Voor de productie en uitgaande logistieke processen, worden het primaire energiegebruik (elektriciteit) en de logistieke processen (brandstof) omgezet in uitstoot van broeikasgassen, uitgedrukt als kilo's CO2-equivalent per ton voer.

De uitstoot van broeikasgassen gerelateerd aan het groeien, oogsten en transporteren van grondstoffen naar de fabrieken in Nederland wordt berekend met FeedPrint (een LCA-hulpmiddel en database, ontwikkeld door Wageningen University, Blonk Consultants en een aantal belanghebbenden uit de Nederlandse industrie en overheid), gebruikmakend van standaardgegevens voor de herkomst van grondstoffen en ‘inbound logistics’ (logistieke processen van toeleveranciers). De komende jaren zal ForFarmers dit onderzoek uitbreiden naar andere landen.

Productie & (uitgaande) logistiek

ForFarmers heeft zich ten doel gesteld om het primaire energiegebruik per outputeenheid tot 2020, in vergelijking tot de referentiewaarde uit 2014, met 10% te verminderen.

Voor de productie heeft ForFarmers een energiebesparingsmatrix ontwikkeld, die bestaat uit een lijst met projecten voor elk land gericht op de verbetering van energie-efficiëntie. Er is bijvoorbeeld een project gestart op de locatie in Lochem om de energiebesparing te onderzoeken van omgekeerde osmose in het watersysteem dat de stoomketel van water voorziet voor stoomproductie. In het Verenigd Koninkrijk is in het ontwerp van de voerfabriek in Exeter een investering opgenomen voor nieuwe apparatuur die een energiebesparing van 15% zal opleveren.

Met betrekking tot logistiek (transport) wordt de hoeveelheid brandstof (in liters) per geleverde ton voer gemeten en maandelijks beoordeeld. Energie-efficiëntie wordt verbeterd door effectieve planning van de inzet van voertuigen, waardoor de benutting toeneemt. ForFarmers blijft ook investeren in nieuwe bulkwagens met efficiëntere Euro 6-motoren. Er zijn door het hele bedrijf Logistics Academies geïntroduceerd om o.a. chauffeurs te leren hun rijstijl aan te passen om daardoor minder brandstof te gebruiken. De ratio km/liter brandstof wordt per chauffeur gemonitord.

ForFarmers is betrokken geweest bij de ontwikkeling van nieuwe trailers die multifunctioneel zijn (d.w.z. zij kunnen zowel mengvoer als grondstoffen afleveren, zodat het aantal kilometers met lege trailers wordt verminderd) en lichter dan de huidige trailers. Dit heeft tot gevolg dat de benutting van de vrachtcapaciteit met 5-10% is toegenomen. Het nieuwe bedrijfsautobeleid, dat begin 2016 werd geïntroduceerd, moedigt personeel aan om een elektrische auto of een auto met lage CO2-uitstoot te kiezen.

Optimaal benutten van grondstoffen in de veehouderij

Eén van de aspecten waar ForFarmers zich onder meer op richt met de Total Feed-aanpak is het optimaal benutten van grondstoffen. Dit is zowel goed voor het rendement van de veehouder (lagere voerkosten) als voor het milieu (minder mineralenverlies, beperken van de broeikasgasuitstoot). De specialisten van ForFarmers geven advies over de juiste voeroplossing en het rantsoen. Zij helpen klanten bij het verbeteren van de efficiëntie met de ‘plan, doe, controleer en handel’-aanpak, als onderdeel van de verschillende voerconcepten. In het kader van broeikasgasuitstoot is ForFarmers bij voorbeeld een pilot project gestart met Friesland Campina, waarbij met behulp van een speciaal ontwikkelde module de CO2-impact in kaart kan worden gebracht. Een optimale benutting van grondstoffen is continu één van de belangrijkste aandachtsvelden van het Nutrition Innovation Centre (NIC). In 2016 richtten projecten zich onder meer op de beste inzet van vetten in de rundveevoeding en de ontwikkeling van nieuwe biggenvoeders met een hoge voeropnamecapaciteit, waardoor een efficiëntere en gezondere groei (meer welzijn) van de jonge dieren beter is gewaarborgd

3. Milieu: Het gebruik van land, water en energie minimaliseren

ForFarmers wil haar gebruik van land, water en energie in alle sectoren minimaliseren.

Grondstoffen

ForFarmers streeft ernaar om in 2020 100% verantwoord geproduceerde sojameel en palmolie aan te kopen. ForFarmers is lid van RTRS en RSPO.

ForFarmers heeft actief deelgenomen aan de ontwikkeling van de soja-inkooprichtlijnen van FEFAC (december 2015). Deze richtlijnen moeten de reguliere aanvoer van verantwoord geproduceerde soja in Europa faciliteren. Het project werd gesteund door IDH (Initiatief voor Duurzame Handel) en Schuttelaar & Partners en biedt deelnemers de mogelijkheid om hun eigen programma's te ijken aan de richtlijnen van de FEFAC via het International Trade Centre (ITC). Voerbedrijven kunnen vaststellen of soja wordt ingekocht via programma's die succesvol zijn geijkt volgens de richtlijnen. In België en Nederland zijn sectorbrede overeenkomsten afgesloten om vanaf begin 2015 100% verantwoord geproduceerd soja in te kopen. Daarnaast is er een aantal sectoreisen voor specifieke certificatieprogramma's; de Nederlandse zuivelsector ondersteunt bijvoorbeeld RTRS via de aankoop van certificaten. Er zijn in België concepten ontwikkeld voor vleesproductie, waarbij lokale grondstoffen worden gebruikt. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk bestaan er nog geen sectorafspraken over verantwoord geproduceerde soja. De verwachting is dat veranderingen door de markt in gang zullen worden gezet. In het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn sectorovereenkomsten afgesloten om vanaf begin 2015 100% verantwoord geproduceerde palmolie in te kopen. Er zijn op dit moment geen sectorovereenkomsten op het gebied van duurzame palmolie in Duitsland of België.

ForFarmers heeft een werkgroep Duurzame grondstoffenafspraken opgezet die over de voortgang van ForFarmers op het gebied van duurzame sojameel en palmolie waakt en rapporteert. De voortgang wordt regelmatig gemonitord door de Task force Duurzaamheid en de Directie.

ForFarmers heeft de inkoop van % duurzame sojameel en palmolie als KPI gekozen. In 2016 voldeed 73% van sojameel aan de richtlijnen van FEFAC, waarbij in Nederland 100% duurzame sojameel werd ingekocht. Voor wat betreft palmolie werd de inkoop onder meer ondersteund door certificaten van Green Palm in de landen waar afspraken zijn gemaakt. 

Het streven van ForFarmers om in te kopen volgens erkende milieu-, sociale en ethische standaarden zal worden uitgebreid naar alle grondstoffen. Hiervoor wordt een gestructureerde dialoog met leveranciers opgezet en een code ten aanzien van leverancierspraktijken ontwikkeld. Naast de inkoop van verantwoord geproduceerde soja onderzoekt ForFarmers voortdurend alternatieve eitwitbronnen, zodat het gebruik van soja kan worden verminderd of zelfs worden uitgesloten. Tot de alternatieven behoren insecteneiwitten en een groter gebruik van grondstoffen die in de EU zijn verbouwd, zoals zonnebloem- en raapzaadmeel. Het is belangrijk om op te merken dat soja een zeer economische eiwitbron voor vee is en een grondstofefficiënte oplossing. Onderzoek van ForFarmers toont aan dat rantsoenen kunnen worden geproduceerd met minder sojameel maar met behoud van dierprestaties. Deze rantsoenen zijn echter duurder en hebben een hogere milieuvoetafdruk. Mits de consument bereid is om voor deze extra kosten te betalen, wordt er verwacht dat binnenkort dit soort concepten worden gebruikt.

Water

Al het watergebruik van ForFarmers wordt gemonitord per locatie en maandelijks herzien door het supply chain management. Er wordt voortdurend aan gewerkt het watergebruik te verminderen.

4. Mens & Maatschappij: Zorgen voor veilige en goede werkcondities

In Nederland en België vallen circa 95% van de medewerkers onder een collectieve arbeidsovereenkomst, in Duitsland ligt dit percentage rond de 12,5% en in het Verenigd Koninkrijk geldt voor geen van de medewerkers een cao. ForFarmers zet zich in om de veiligheid van mensen, processen en producten te waarborgen en streeft naar eerlijke en verantwoorde arbeidsomstandigheden in de gehele keten. In dit kader heeft ForFarmers in 2016 een Supplier Code of Conduct opgesteld. Milieubeleid en eerbiediging van mensenrechten zijn onderdeel van de duurzaamheidsaanpak van ForFarmers.
Voor een gedetailleerde beschrijving van het HR-beleid wordt verwezen naar het desbetreffende hoofdstuk in dit jaarverslag.

De gezondheid en veiligheid van iedereen die op een ForFarmers locatie werkt, of het boerenerf van een klant bezoekt, krijgt de hoogste prioriteit. De doelstelling voor 2020 is om het aantal ongevallen met verzuim (LTI) te reduceren met 70% in vergelijking tot 2014. In 2016 is veel aandacht gegeven aan de communicatie over gezondheids- en veiligheidsprocedures. De ‘Better-Safe-than-Sorry’ campagne werd binnen het gehele bedrijf ingevoerd. Hoewel het personeel binnen de Groep zich bewuster is geworden van het belang van gezondheid en veiligheid, moeten aanvullende stappen worden gezet die moeten leiden tot gedragsveranderingen.

De implementatie van de gezondheids- en veiligheidsaanpak van ForFarmers geschiedt onder de aansturing van de directeur Continuous Improvement (Kwaliteitsverbetering). De Directie beoordeelt iedere maand de resultaten. In deze aanpak wordt vooral de nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van werknemers, onderaannemers of bezoekers voor hun eigen veiligheid en die van anderen in hun buurt.

De aanpak van ForFarmers voor wat betreft gezondheid en veiligheid kan als volgt worden samengevat:

 • Het creëren van bewustzijn door medewerkers te trainen, gesprekken te voeren met alle eigen en ingehuurde chauffeurs, intranetberichten voor alle werknemers, dynamische risicobeoordelingen en een interne communicatiecampagne #BETTERSAFETHANSORRY. Men doet er alles aan om te zorgen dat men weet hoe de eigen veiligheid kan worden verbeterd.
 • Het aanmoedigen van medewerkers zoveel mogelijk bijna-ongevallen te melden om daarmee echte ongevallen te voorkomen en een gedragsverandering te bewerkstelligen.
 • Het instrueren van werknemers, tijdelijk personeel en onderaannemers hoe elke taak veilig kan worden uitgevoerd.
 • Duidelijke regels, zodat iedereen zich bewust is van wat wel en niet mag en wat de gevolgen van niet-naleving zijn.
 • Naleving van de werkwijze om te zorgen dat procedures, werkinstructies en regels worden nagevolgd.
 • Audits om te zorgen dat alle kritieke risicoprocessen correct worden aangestuurd.

ForFarmers heeft het aantal ongevallen met verzuim (LTI) gekozen als KPI. In 2016 zijn er meer controles uitgevoerd en trainingen gegeven, en is er meer geïnvesteerd in de fabrieken en kennis bij de medewerkers. Positief is dat dit reeds geleid heeft tot een toename in aantal meldingen van bijna-ongevallen die worden gebruikt om ongevallen te voorkomen. In 2016 waren er 55 LTI's, vergeleken met 47 in 2015. Het aantal LTI's is licht gestegen door een toenemend bewustzijn en een aanscherping van de rapportage. Een dieptepunt in 2016 is het fatale ongeval van één van de medewerkers. In 2017 zal er onverminderd aandacht zijn voor veiligheid op het werk, zowel op de eigen locaties als op het boerenerf. De verwachting is dat dit binnen afzienbare tijd zal leiden tot een afname in LTI's.

Naast het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving is ForFarmers zich bewust van haar rol in de samenleving en in de agrarische sector. ForFarmers levert haar producten aan meer dan 25.000 agrarische ondernemers en heeft relaties met een groot aantal leveranciers. ForFarmers wil een goede buur zijn voor haar lokale omgeving.

ForFarmers draagt ook bij aan de maatschappij door het ondersteunen van een aantal agrarische goede doelen, zoals:

In het Verenigd Koninkrijk:

 • Het Addington Fund, dat onderdak biedt aan families die het agrarische bedrijfsleven moeten verlaten.
 • De Worshipful Company of Farmers, een brancheorganisatie die, naast vele andere charitatieve activiteiten, de ontwikkeling van vooral managementvaardigheden voor iedereen die betrokken is bij de agrarische sector ondersteunt.
 • Het Prince’s Dairy Initiative bundelde de krachten in de melkveehouderij om met praktische activiteiten duurzaamheid in de Britse melksector te ondersteunen.

In Nederland:

 • Het Lignine Onderzoeksproject van Wageningen University, waarin wordt gewerkt aan een oplossing om moeilijk verteerbaar voedermateriaal, zoals stro, beter verteerbaar te maken zodat dit kan worden gebruikt als voer in ontwikkelingslanden.
 • Het ‘Voer on Tour’-initiatief streeft ernaar schoolkinderen meer te leren over voedsel en boeren.
 • Het Innovatiefonds van ForFarmers stimuleert Nederlandse boeren om nieuwe technologieën te ontwikkelen.
 • De Stichting ‘zorg om boer en tuinder’ (ZOB), een onafhankelijke organisatie met ruim 40 vrijwilligers (veelal uit de agrarische sector) in Nederland die een luisterend oor bieden aan boeren en tuinders.

 • Medewerkers en klanten uit alle landen steunen het ForFarmers initiatief om met een team uit de agrarische sector deel te nemen aan het Alp d’HuZes evenement, een Nederlands initiatief om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. ForFarmers neemt jaarlijks hieraan deel onder de naam Big Challenge.

5. Mens & Maatschappij: Voedselveiligheid verbeteren

Voer- en voedselveiligheid is geïdentificeerd als een materieel onderwerp voor ForFarmers.

Managementbenadering

De afdeling Kwaliteit, zowel centraal als lokaal operationeel, ziet toe op voerveiligheid bij ForFarmers. Nieuwe datasystemen zijn geïmplementeerd om gezondheids- en veiligheids-, milieu- en kwaliteitsgegevens te verzamelen en te rapporteren. Beoordelingen over leveranciers worden gedaan met de Ris©-database. In de loop van 2017 zal het leveranciersbestand worden geëvalueerd op het risicoprofiel gebaseerd op het ingekochte product en land van herkomst. Verder werd in de loop van 2016 de ForFarmers HACCP-aanpak (gevaaranalyse en essentiële controlepunten) geïmplementeerd.

Een controlesysteem is aanwezig om ongewenste stoffen in voergrondstoffen en mengvoer te bepalen. Het bewakingsplan is gebaseerd op de eisen van EU-wetgeving, GMP+, Feed Chain Alliance- en UFAS-regelgeving, het bewakingsplan van SecureFeed en de eigen risicoanalyses van ForFarmers.

ForFarmers houdt op een proactieve wijze toezicht op, en beheert, alle voerincidenten met niet- naleving van regels en vrijwillige codes als een KPI.

Aantal voerincidenten in 2016

Land Niet naleving van regels, resulterend in een boete of straf Niet naleving van regels, resulterend in een waarschuwing Niet naleving van vrijwillige codes
Nederland 2 4 4
Duitsland 2 1 1
België 0 3 0
VK 0 0 2

Niet-naleving wordt bepaald door de relevante overheidsinstanties en externe certificatie-instellingen in elk land door middel van inspecties en externe controles. Kwaliteitsmanagers van ForFarmers zijn verantwoordelijk voor het bepalen of niet-naleving verbonden is aan voerveiligheid. De Kwaliteitsmanager van de Groep bekrachtigt dergelijke beslissingen. Het beheren van welke voorvallen dan ook van niet-naleving is een hoge prioriteit omdat deze verbonden zijn aan de registratie van de Onderneming bij zowel certificatie-instellingen als overheidsinstanties. Dit is een vereiste voor het produceren en leveren van voer. In 2016 hebben zich 4 incidenten voorgedaan die resulteerden in een boete: een hygiëne-zaak in een fabriek, incorrecte marketing claims ten aanzien van producten, het verzuimen een microbiologische ontdekking bij de juiste autoriteit te melden en het onjuist etiketteren van een product. Deze incidenten resulteerden in boetes van totaal €17.885. Alle vier de incidenten zijn grondig onderzocht en opgelost met de relevante autoriteiten.

Evaluatie van leveranciers

Een belangrijk onderdeel van het kwaliteitssysteem van ForFarmers is een jaarlijkse evaluatie van de leveranciers. Leveranciers worden beoordeeld op criteria zoals klachten, geleverde informatie, transparantie en houding ten opzichte van controles. Indien een leverancier niet langer aan de standaarden van ForFarmers voldoet, worden duidelijke afspraken tussen beide partijen gemaakt over de verbeteringen die moeten plaatsvinden en het tijdspad waarbinnen dit moet gebeuren. ForFarmers verbreekt zonodig de relatie met de leverancier.

Audits

De kwaliteitssystemen van ForFarmers worden via een reeks interne en externe controles getest. Dit is om te controleren of het kwaliteitsmanagementproces van ForFarmers voldoet aan de wetgeving, de eigen kwaliteitsstandaarden van het bedrijf, marktconcepten, kwaliteitsdoelen en -beleid. De uitkomst van deze interne en externe controles biedt ForFarmers belangrijke informatie om voortdurend de kwaliteit van producten, processen en diensten te verbeteren en daarmee de klanttevredenheid te verbeteren. Er zijn doelen gesteld voor wat betreft de tijdsperiode waarin grote en kleine tekortkomingen worden opgelost. Alle grote tekortkomingen moeten direct worden opgelost.

Klachten

Klachten van klanten zijn een belangrijke informatiebron voor ForFarmers. Door naar de klanten te luisteren, verbetert ForFarmers voortdurend haar prestaties. Het aantal ontvangen klachten wordt door de bedrijfseenheden en de kwaliteitsafdeling maandelijks geëvalueerd.

6. Diergezondheid & Dierenwelzijn 

In alle gesprekken met externe belanghebbenden komt diergezondheid & dierenwelzijn als een belangrijk aspect naar voren. ForFarmers ziet het als taak en uitdaging om al haar klanten te helpen hun dieren goed te voeren en gezond te houden. Dieren behoren de juiste voedingstoffen te krijgen die in de basisbehoefte voorzien. Het omvat ook de ontwikkeling van specifieke concepten die de impact van wettelijke eisen verminderen, zoals het verbod op snavelbehandeling van legkippen of het verbod op castratie van varkens, zodat klanten ondanks aangescherpte wetgeving toch goede resultaten kunnen behalen.

Binnen de klantenkring van ForFarmers worden verschillende productiesystemen gebruikt: intensief en extensief, conventioneel en biologisch, binnen en buiten en grootschalig en kleinschalig. ForFarmers gebruikt haar kennis om grondstoffen optimaal te benutten, en diergezondheid en dierenwelzijn in elk productiesysteem te optimaliseren. In bepaalde gevallen kan de maatschappij ervoor kiezen om een optimale benutting van grondstoffen op te offeren ten bate van specifieke gezondheids- en welzijnseisen (bv. langzamer groeiende vleeskuikens in Nederland en Duitsland).

ForFarmers beschouwt het verbeteren van diergezondheid en dierenwelzijn als een integraal onderdeel van haar Total Feed-aanpak en heeft nog geen aparte KPI geïdentificeerd voor dit onderwerp gezien de verschillende diersoorten en de breedte van het onderwerp.

Diergezondheid & dierenwelzijn staat centraal in de innovatieprojecten van het NIC. Voorbeelden van projecten in 2016 zijn:

 • De ontwikkeling van een index die rekening houdt met het effect van mineralen op de gezondheid van rundvee.
 • De ontwikkeling van een nieuwe meettechniek voor de vitaliteit van kalveren.
 • De aanpassing van het type eiwitten in een aantal biggenvoerproducten. Dit resulteerde in verbeterde maagflora en minder sojagebruik.
 • Onderzoek naar de voordelen van een toename van vezels in het voer op de gezondheid en het welzijn van varkens.
 • Er is vooruitgang geboekt bij de berekening van de ideale eiwitaanpassingen voor varkens met gezondheidsproblemen. Voedingsconcepten zijn ontwikkeld voor het verminderen van streptokokkeninfecties in biggen, en gekeken is hoe een rantsoen salmonellagevallen kan verminderen.
 • De ontwikkeling van een nieuw voer voor legkippen dat zorgt voor een betere overgang tussen de groeistadia en dat geschikt is voor kippen met onbehandelde snavels.

Antibioticaresistentie

ForFarmers zoekt nutritionele oplossingen voor de vermindering van het antibioticagebruik in de veehouderij. Er is een maatschappelijke zorg over het feit dat sommige bacteriën niet meer gevoelig zijn voor antibiotica die worden ingezet bij mensen. Het blijkt namelijk dat, indien antibiotica op te grote schaal en te frequent wordt gebruikt, de bacterie resistent kan worden voor antibiotica. Sinds enkele jaren is er een trend om het preventieve gebruik van antibiotica in voer te verminderen of uit te sluiten. In Duitsland en Nederland zijn er sectorovereenkomsten en wordt er geen antibiotica aan voer toegevoegd. In België worden medicijnen zo nodig alleen gebruikt in biggenvoer. In het Verenigd Koninkrijk zijn na de publicatie van het O'Neill-rapport een aantal sectorinitiatieven gestart om het algehele antibioticagebruik in de veehouderij te verminderen. ForFarmers speelt een actieve rol in het Verenigd Koninkrijk bij het delen van haar ervaringen met het reduceren van antibioticagebruik in Nederland. In november 2016 heeft ForFarmers een conferentie georganiseerd in het Verenigd Koninkrijk, waar meer dan 70 belangrijke supply chain partners uit de varkenssector aanwezig waren, om de ervaringen te delen en te bepalen of de sector de uitdaging aangaat met betrekking tot reductie van antibioticagebruik in voer. ForFarmers implementeert deze kennis op lokaal niveau, door het organiseren van regionale vervolgsessies.

1 Dit jaarverslag bevat standaardinformatie van de GRI Richtlijnen voor Duurzaamheidsverslaggeving.