Human Resources

Het succesvol implementeren van de Horizon 2020-strategie wordt in hoge mate bepaald door de inzet en prestaties van medewerkers. In 2016 zijn belangrijke stappen gezet in het verder ontwikkelen van sterke teams en talent. 

1.4.4.1

De afdeling Human Resources heeft de Horizon 2020-strategie vertaald naar een HR-strategie bestaande uit drie strategische pijlers. De eerste pijler behelst de bouw van een toekomstbestendig HR-platform. Dit wil zeggen dat ForFarmers met een geschikt IT-systeem zorgt voor solide operationele ondersteuning van het personeelsmanagement. De tweede pijler betreft het creëren van sterke teams die de strategie ten uitvoer kunnen brengen. Hierbij gaat het om het aantrekken van talent, het ontwikkelen en behouden van medewerkers en het stimuleren van doorgroei van talent. De derde pijler betreft het creëren van een ‘One ForFarmers’ cultuur. Hierin staan de ForFarmers kernwaarden ambitie, duurzaamheid en partnerschap centraal. Deze fungeren als kompas voor haar medewerkers en bepalen mede de cultuur van de organisatie. Voor elke kernwaarde zijn ondersteunende waarden en verwachtingen ten aanzien van het gewenste gedrag geformuleerd. Tijdens de jaargesprekken met medewerkers wordt hierop gestuurd en worden hierover afspraken gemaakt. Om te kunnen monitoren hoe deze verandering in de organisatie vorm krijgt, is in 2016 een start gemaakt met het stelselmatig in kaart brengen en volgen van medewerkersbetrokkenheid.

Toekomstbestendig platform

In 2016 is uitgebreid onderzocht welk Human Resources Business System de organisatie het beste kan faciliteren en tevens de beste ondersteuning biedt aan alle initiatieven op het gebied van talentmanagement, carrière en strategische personeelsplanning. Inmiddels is de keuze voor een systeem gemaakt. De implementatie hiervan zal in 2017 gaan plaatsvinden.
 

Sterke teams en ontwikkelen van talent

In Nederland is het project Total Feed Support begonnen. In het kader van dit project zijn de klantenservice en ondersteunende afdelingen van ForFarmers Nederland en ForFarmers DML en de commerciële teams van DML samengevoegd. Het doel hiervan is om de verschillende afdelingen van ForFarmers via één loket toegankelijk te maken voor klanten. De samenvoeging vergt veel tijd en aandacht om de medewerkers optimaal te begeleiden. Deze verandering biedt meer ontwikkel- en carrièremogelijkheden voor werknemers, doordat er bredere functies zijn ontstaan met een meer proactieve rol en meer klantcontact.

In het Verenigd Koninkrijk is een omvangrijk transformatieproces opgestart. In dit proces wordt simultaan aan vier grote onderwerpen gewerkt. Ten eerste wordt de ‘route-to-market’ vereenvoudigd en verbeterd. Ten tweede worden de commerciële teams geoptimaliseerd, in lijn met klantensegmentatie. Het derde onderwerp behelst de optimalisatie van de supply chain. De samenvoeging van ondersteunende afdelingen op één locatie maakt deel uit van het verder stroomlijnen van de organisatie en vormt het vierde grote onderwerp. Helaas verliest een aantal medewerkers als gevolg hiervan zijn of haar baan. De nieuwe organisatie in het Verenigd Koninkrijk biedt aan de andere kant haar medewerkers kansen om zich verder te ontwikkelen.

ForFarmers besteedt veel aandacht aan het intern opleiden van al haar medewerkers. In onderstaande tabel worden de verschillende management- en vakinhoudelijke trainingen weergegeven die in 2016 hebben plaatsgevonden. In 2016 is de derde groep senior managers aan de Masterclass Senior Management begonnen. Als deze groep dit traject heeft afgerond, hebben nagenoeg alle senior managers

1.4.4.2

Programma Doel van het programma Internationaal programma NL VK DE BE
Masterclass Senior Management Ontwikkelen persoonlijk leiderschap, implementatie strategie, overbrengen van missie ‘For the Future of Farming’ en coachen van medewerkers 85% getraind        
Potential programme Vertalen van strategie naar praktijk, overbrengen van missie ‘For the Future of Farming’ en voorbereiden op een positie in het Senior Management 36 potentials getraind        
Management Foundation Programme Ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden, implementatie strategie, overbrengen van missie ‘For the Future of Farming’ en coachen van medewerkers   36 leidinggevenden getraind 24 leidinggevenden getraind 36 leidinggevenden getraind 24 leidinggevenden getraind
Logistics Academy Ontwikkelen van kennis van wet- en regelgeving, veilig en efficiënt werken, reduceren van brandstofverbruik en verbeteren van omgang met klanten   Alle chauffeurs getraind
Sales Academy Effectief overbrengen van kennis en advies aan klanten   Afgerond door 90% van alle adviseurs Eerste groep gestart Afgerond door 90% van alle adviseurs
Ruminants Academy Vergroten van vakkennis, delen van ontwikkelingen bij het NIC en strategische partners en het aanscherpen van commerciële vaardigheden   Alle adviseurs gestart Gepland voor 2017
Swine Academy Vergroten van vakkennis, delen van ontwikkelingen bij het NIC en strategische partners en het aanscherpen van commerciële vaardigheden   Alle adviseurs gestart
Poultry Academy Vergroten van vakkennis, delen van ontwikkelingen bij het NIC en strategische partners en het aanscherpen van commerciële vaardigheden   Gepland voor 2017

1.4.4.3

binnen ForFarmers het programma doorlopen. De laatste training vindt in 2017 plaats. Dit betekent niet dat ForFarmers stopt met het trainen van haar senior managers. Een aantal modules uit de Management Programma’s zal in de vorm van een opfris- of verdiepingssessie terugkomen. Zo werd bijvoorbeeld al tijdens de Management Conference in december 2016 een sessie rondom het geven en ontvangen van feedback gehouden. ForFarmers heeft door haar internationale spreiding de beschikking over brede kennis en vaardigheden. Het Bedrijf wil deze kennis delen en uiteindelijk ten gunste van haar klanten inzetten. Dit gebeurt in de ForFarmers Academies. De Academies zijn trainingen met een modulaire opzet op diverse niveaus voor rundvee-, varkens- en pluimveespecialisten, gericht op het vergroten van vakkennis, het delen van innovaties van het NIC en de strategische partners en het aanscherpen van commerciële vaardigheden. Het oogmerk van deze trainingen is om buitendienstmedewerkers voortdurend te ontwikkelen op het gebied van hun kennis en vaardigheden om klanten te ondersteunen en adviseren. Met deze interne management- en vakinhoudelijke trainingsprogramma’s geeft ForFarmers invulling aan professioneel werkgeverschap en talentontwikkeling. Met de Management programma’s, de Academies, de diverse vormen van loopbaanbegeleiding, de mogelijkheden tot het volgen van andere – externe – opleidingen en het spreken over je carrière als vast onderdeel van de jaargesprekken stimuleert ForFarmers zowel de verticale als horizontale doorgroei van medewerkers. In 2016 heeft dan ook een aanzienlijk aantal medewerkers intern promotie gemaakt. ForFarmers is in 2016 in staat geweest om in alle lagen van de organisatie nieuw talent van buiten de organisatie te werven. 

Het aantal nieuwe medewerkers bij ForFarmers in 2016 bedraagt 263. In het afgelopen jaar hebben 371 medewerkers om uiteenlopende redenen, zoals pensionering, reorganisatie of disfunctioneren, ForFarmers verlaten.

One ForFarmers Cultuur

Personeelsbijeenkomsten

ForFarmers organiseert regelmatig bijeenkomsten waar groepen medewerkers worden geïnformeerd over de strategische voortgang. Dit blijkt een effectieve manier om de betrokkenheid te vergroten, de One ForFarmers-aanpak te helpen realiseren, de Horizon 2020-strategie uit te rollen en de missie van ForFarmers uit te dragen. In mei en december werden tweedaagse managementconferenties gehouden voor het senior management. In de landen worden regelmatig personeelsbijeenkomsten georganiseerd met een hoog interactief karakter. Medewerkers worden uitgedaagd om met hun mening, ideeën en suggesties te komen. Zo zijn er in 2016 in Nederland 12, in Duitsland 10, in België 5 en in het Verenigd Koninkrijk 15 personeelsbijeenkomsten geweest waar tussen de 30 en 100 werknemers aanwezig waren en waar met alle lagen leidinggevenden is gesproken over de realisatie van de strategie en de missie van ForFarmers of waar gediscussieerd is over andere actuele thema’s. Andere voorbeelden van bijeenkomsten waar informatie wordt uitgewisseld, zijn de nieuwjaarsbijeenkomsten en de ruminant days. In 2016 zijn de voorbereidingen gestart voor de Management Conference XL in 2017, waar ongeveer 230 deelnemers aanwezig zullen zijn om te praten over de huidige status van Horizon 2020 en de te nemen vervolgstappen.

Medewerkersbetrokkenheid

In 2016 heeft ForFarmers voor de eerste keer een onderzoek naar medewerkersbetrokkenheid uitgevoerd. De vragen richtten zich onder meer op strategie, leiderschap, carrière, beloning en veiligheid. Van alle ForFarmers medewerkers vulde 88% de enquête in. Uit de resultaten bleek dat 77% van de medewerkers zich betrokken tot zeer betrokken voelt bij ForFarmers. Werknemers zijn vooral positief over de manier waarop als ‘One ForFarmers’ wordt samengewerkt. Ook voelen zij zich veilig in hun werkomgeving. Ongeveer 70% van de medewerkers zou ForFarmers als werkgever aan familie en vrienden willen aanraden. Het onderzoek maakt verder duidelijk dat er ruimte voor verbetering is op het gebied van het geven en ontvangen van feedback, werkdruk, en op de duidelijkheid voor medewerkers hoe zij individueel een bijdrage kunnen leveren aan de Horizon 2020-strategie.

Op basis van de resultaten van het onderzoek zijn per land verbeterplannen opgesteld. Hierbij zijn zowel leidinggevenden als medewerkers betrokken. Voor onderwerpen die in alle landen spelen is gekozen voor een bedrijfsbrede aanpak. Zo is in de diverse managementtrainingsprogramma’s een uitgebreide module opgenomen rondom het geven en ontvangen van feedback en wordt er nog meer aandacht gegeven aan het vertalen van de Horizon 2020-strategie naar gedetailleerde plannen per functie en per land.

Werknemersparticipatieplan

Voor medewerkers met een vast dienstverband introduceerde ForFarmers in 2015 een werknemersparticipatieplan. Dit plan is in 2016 voortgezet. Medewerkers konden tot een bedrag van maximaal €5.000 per persoon met korting (13,5%) certificaten van ForFarmers kopen. Deze mogen gedurende drie jaar niet worden verkocht. In Nederland krijgen de werknemers rechtstreeks korting op de certificaten, in de overige landen wordt de korting verstrekt in de vorm van gratis certificaten. In 2016 heeft ruim 15% van de werknemers deelgenomen, iets minder dan de 20% die in 2015 deelnam. De deelnemers in 2016 hebben gemiddeld €600 per medewerker meer geïnvesteerd dan in 2015. In totaal heeft nu 22% van de medewerkers aandelen in ForFarmers. Het participatieplan heeft tot doel de binding met het bedrijf, motivatie en betrokkenheid te stimuleren. Het streven is om deze mogelijkheid tot participatie jaarlijks aan te bieden. Jaarlijks wordt aan de Algemene Vergadering toestemming gevraagd om de aandelen hiervoor in te kopen nadat de Raad van Commissarissen de voorstellen hiertoe heeft goedgekeurd.

Gezondheid en veiligheid

ForFarmers wil medewerkers een veilige werkomgeving bieden. Er is daarom veel aandacht voor veiligheid, monitoring en het proactief aanpakken van (potentieel) gevaarlijke situaties op de eigen terreinen, onderweg én op het erf van de klant. De aanpak van ForFarmers ten aanzien van gezondheid en veiligheid staat omschreven in het hoofdstuk Duurzaamheid en Innovatie.

Personeelsvertegenwoordiging

ForFarmers heeft in de verschillende landen goed functionerende werknemersvertegenwoordigingen. Deze zijn betrokken bij de organisatieontwikkeling en hebben een kritisch-constructieve rol om het perspectief van de medewerker te belichten.

Sinds oktober 2015 beschikt ForFarmers over een werknemersvertegenwoordiging op Europees niveau. Deze ForFarmers European Employees Council (FFEEC) bestaat uit werknemersvertegenwoordigers uit Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In de FFEEC worden onderwerpen besproken die betrekking hebben op meerdere landen. In 2016 hebben twee bijeenkomsten met de Directie plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomsten worden belangrijke thema’s besproken waarbij de FFEEC daadwerkelijk een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de organisatie. In 2016 is gesproken over de uitkomsten van het medewerkers-betrokkenheidsonderzoek en het optimaliseren van de medewerkersparticipatie.

Prioriteiten voor de komende jaren

De prioriteiten op HR-gebied voor de komende jaren zijn onder andere de verdere uitrol van de diverse Academies (Sales, Ruminant, Swine, Poultry, Logistics, Operations) en de implementatie van het Management Foundation Programme in alle landen. Daarnaast is talentmanagement – het aantrekken én behouden van talent – in het bijzonder, en personeelswerving in het algemeen een belangrijke prioriteit. Om de beste mensen aan te kunnen trekken, worden in 2017 de contacten met Universiteiten, Hogescholen, Studie- en Studentenverenigingen versterkt en uitgebouwd en zal ook een trainee programma worden geïntroduceerd. ForFarmers constateert dat er een vergrijzing in de organisatie plaatsvindt. Er wordt daarom actief gezocht naar jonge nieuwe medewerkers om deel te nemen aan het nieuwe trainee (opleidings-) programma. In 2017 wordt verder onderzocht hoe de vergrijzing kan worden tegengegaan zonder verlies van kennis en kunde, en hiervoor worden plannen ontwikkeld. 2017 zal in het teken staan van de implementatie van het HR Business System en het monitoren en opvolgen van de eerder genoemde punten uit het medewerkers-betrokkenheidsonderzoek.

1.4.4.4