Strategie Horizon 2020

De missie ‘For the Future of Farming’ is ForFarmers’ belofte aan agrarische ondernemers en andere partners in de waardeketen: ForFarmers werkt intensief samen met haar klanten om hun lange-termijnsucces, en dat van de sector als geheel, te waarborgen. ForFarmers wil hét toonaangevende veevoerbedrijf zijn. Dat doet ForFarmers door Total Feed-oplossingen te bieden op het boerenerf, zodat boeren vlees, melk en eieren van hoge kwaliteit kunnen produceren. ForFarmers’ rendabele en duurzame voeroplossingen ondersteunen boeren bij het optimaliseren van hun bedrijf voor wat betreft winstgevendheid, voedselveiligheid en werkgemak. Daarmee is ForFarmers een essentiële schakel in de voedselketen.

 

1.4.1.1

Om deze ambitie te realiseren is de strategische koers van ForFarmers voor de komende jaren vastgelegd in haar strategie Horizon 2020. Belangrijke pijlers van Horizon 2020 zijn:

  1. Focus op aantrekkelijke segmenten
  2. Total Feed-aanpak met partners
  3. Acquisities
  4. One ForFarmers: professionalisering en het benutten van schaalvoordelen

Sterke uitgangspositie

ForFarmers heeft naast een gezonde financiële basis en goede marktposities een aantal sterke uitgangspunten waarop zij verder kan bouwen. ForFarmers heeft door de jaren heen een sterke en vertrouwde relatie opgebouwd met haar klanten. Deze toegang tot het boerenerf is van grote waarde. Deze positie heeft ForFarmers onder meer kunnen verwerven dankzij de kennis, ervaring en innovatiekracht die zij in huis heeft. De specialisten die bij 

1.4.1.2

1.4.1.3

de boer komen, marketingmanagers die de vraag vanuit de markt vertalen naar producten en concepten, nutritionisten en het ForFarmers Nutrition Innovation Centre (NIC): dagelijks werken zij aan verbetering van producten die de klant in staat stellen een beter rendement te behalen door grotere efficiëntie op het boerenerf en een gezondere veestapel. Diergroei, voerefficiëntie, diergezondheid en verdere verduurzaming van de ForFarmers-producten en de veehouderij staan hierbij centraal.

Duurzaamheid integraal onderdeel

De voerindustrie heeft gezien haar positie in de waardeketen een belangrijke rol in het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken bij de productie van vlees, eieren en zuivel. Er is in de wereld sprake van een groeiende populatie en een toenemende welvaart waardoor de vraag naar dierlijke eiwitten stijgt. Op hetzelfde moment is er bij de productie van deze producten in de meer welvarende landen steeds meer aandacht voor milieu en welzijn van mens en dier. Duurzaamheid is dan ook een integraal en vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfsvoering van ForFarmers. Dit betreft aspecten als de benutting van schaarse grondstoffen, de belasting van het milieu, de aandacht voor mens en maatschappij, en het behartigen van dierenwelzijn. ForFarmers wil in de veevoerindustrie voorop lopen in duurzaamheid, vooral op het gebied van grondstoffengebruik, productie, logistiek en efficiënte en meer diervriendelijke voerconcepten. ForFarmers heeft haar duurzaamheidsstrategie in 2016 verder aangescherpt en rapporteert hier uitgebreid over in het hoofdstuk Duurzaamheid en Innovatie.

De vier pijlers van Horizon 2020

1. Focus op aantrekkelijke segmenten

ForFarmers stemt haar nutritionele kennis en het producten- en dienstenpakket af op de omvang en ontwikkelingsfase van de bedrijven van haar klanten. Zo hebben grote boerenbedrijven met veel personeel of bedrijven die hypermoderne technologieën toepassen andere behoeftes op het gebied van producten en advies dan bijvoorbeeld kleinschalige bedrijven of bedrijven die zich op een niche richten. Om deze verschillende klantgroepen optimaal te bedienen, is klantsegmentatie een belangrijk onderdeel van de marktaanpak. Deze klantsegmentatie wordt in alle landen doorgevoerd. Dit proces ligt op schema. Voor deze markt- en klantbenadering is een goed klantrelatiebeheersysteem onmisbaar en daarom is SAP-CRM geselecteerd voor verdere optimalisatie. Dit systeem is in 2016 in het Verenigd Koninkrijk geïmplementeerd. Begin 2017 is begonnen met de uitrol van SAP-CRM in de overige landen. Bovendien heeft ForFarmers sectorspecifieke marketingorganisaties ingericht. Drie gespecialiseerde teams, gericht op de rundvee-, varkens- en pluimveesector, leveren marketingstrategieën en implementatieplannen per land op, waarin per segment wordt bekeken wat de passende aanpak is. De marketingorganisaties werken nauw samen met het Nutrition Innovation Centre en de adviseurs en specialisten die bij de boer komen. Continue ontwikkeling van deze aanpak gebeurt onder meer via de sectorspecifieke Academies (rundvee, varkens en pluimvee).

2. Total Feed-aanpak met partners

Een cruciaal onderdeel van Horizon 2020 is de Total Feed-aanpak. Om zo goed mogelijk aan de vraag van veehouders te kunnen voldoen, biedt ForFarmers geïntegreerde oplossingen bestaande uit (voer)producten, bijbehorend advies en hulpmiddelen om de bedrijfsdoelen van klanten vast te stellen en hun resultaten te monitoren. Met deze aanpak kan ForFarmers haar producten en advisering gedurende de gehele productiecyclus op het agrarische bedrijf op elkaar afstemmen. De klant krijgt zo een totaaloplossing, passend bij zijn voersysteem en bedrijfssituatie. Dat zorgt voor een aantoonbaar beter rendement en arbeidsgemak. In deze aanpak is de kwaliteit van het team specialisten dat bij de boer komt essentieel. ForFarmers investeert hierin door intensieve (internationale) opleidingsprogramma’s, zoals de al eerder genoemde Academies.

1.4.1.4

1.4.1.5

De strategische internationale samenwerking met Nutreco is eveneens van belang. Binnen deze samenwerking wordt kennis op het gebied van micro-ingrediënten gedeeld en door de gezamenlijke inkoop van deze producten worden belangrijke schaalvoordelen gerealiseerd. Ook op onderzoeksgebied zijn de krachten met Nutreco gebundeld, met als eerste tastbare resultaat een nieuw voedingsconcept voor biggen dat in nauwe samenwerking met Trouw Nutrition, dochterbedrijf van Nutreco, is ontwikkeld en in oktober 2015 werd gelanceerd onder de naam VIDA. Gezondheid, voeropname en groeikracht zijn de belangrijkste pijlers onder VIDA. Een groot en groeiend aantal varkenshouders heeft dit concept in 2016 met veel succes toegepast. Om op dit concept en deze samenwerking voort te borduren is in 2016 een start gemaakt met een gezamenlijk programma voor zeugen, dat naar verwachting in 2017 in alle ForFarmers landen zal worden geïntroduceerd.  

De strategische samenwerking van de afdeling Plant van ForFarmers met Agrifirm, gericht op de inkoop van meststoffen, zaaizaden en gewasbeschermingsmiddelen voor de Nederlandse markt, heeft geleid tot een betere positie aan de inkoopkant. De eerste leveringen hebben inmiddels plaatsgevonden, zodat ForFarmers ook deze producten aan haar klanten kan leveren als onderdeel van de Total Feed oplossing. Sinds de acquisitie van Countrywide Farmers Feed & Forage in mei 2015, heeft ForFarmers ook in het Verenigd Koninkrijk een positie op het gebied van Ruwvoer verworven. Er wordt nu een Europese strategie geformuleerd om ForFarmers’ positie in deze sector verder te verstevigen.

Om het voor klanten makkelijker te maken, is besloten één loket in te richten waar zij voor alle Total Feed-producten en -toepassingen terechtkunnen. Dat betekent dat de Klantenservice van ForFarmers in Nederland en de commerciële teams van ForFarmers DML (enkelvoudige voeders en co-producten) in één team gaan werken. Dit leidt tot een betere dienstverlening aan de klant en zorgt bovendien intern voor meer efficiëntie. Dit project werd in Nederland opgestart onder de naam Total Feed Support. De totale implementatie, voor wat betreft systemen en processen, zal naar verwachting circa twee jaar in beslag nemen. In de andere clusters wordt eveneens aan de voorbereiding van de invoering hiervan gewerkt zodat ook in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en België klanten bij één lokaal loket terechtkunnen.

3. Acquisities

De focus op aantrekkelijke segmenten, strategische partnerschappen en de Total Feed Business zijn de pijlers onder de autonome groei van ForFarmers. ForFarmers wil een nummer 1- of 2-positie bereiken in alle regio’s waar zij actief is, zowel door autonome groei maar ook door overnames. Hierdoor kan schaalgrootte optimaal worden benut. Schaalgrootte vertaalt zich in een hogere efficiëntie en betere producten en advies.

Voor wat betreft de acquisitiemogelijkheden richt ForFarmers zich op de vier kernlanden en op nieuwe regio’s binnen of grenzend aan Europa (Europa+). Bij overnames in de bestaande kernlanden kunnen operationele efficiencies worden gerealiseerd wanneer de overgenomen bedrijven zich in een zelfde regio bevinden. Zodra het gaat om acquisities in nieuwe regio’s wordt er daarom vooral ook goed gekeken naar de kwaliteit van het management, naast natuurlijk de marktpositie en reputatie. Om potentiële overnamekandidaten in beeld te krijgen en het overnametraject effectief en efficiënt te laten verlopen, heeft ForFarmers een team voor Fusies en Overnames dat op dit onderwerp nauw samenwerkt met de Directieleden en de managers van de clusters. ForFarmers hecht er grote waarde aan om overgenomen bedrijven snel te integreren in de organisatie om daarmee zo snel mogelijk operationele efficiencies te kunnen realiseren.

Zo zijn de overnames van HST Feeds Ltd. (2014), Wheyfeed Ltd. (2014) en Countrywide Farmers Feed & Forage (2015) geïntegreerd in ForFarmers UK. In oktober 2016 werd het Nederlandse Vleuten-SteijnVoeders overgenomen. De integratie is meteen na de overname gestart.

4. One ForFarmers: professionalisering en het benutten van schaalvoordelen

De uitrol van One ForFarmers is verder gecontinueerd. Deze aanpak is gericht op de uitwisseling en benutting van interne kennis, een verdere professionalisering van de organisatie, een eenduidige manier van werken en het optimaal benutten van schaalvoordelen. De One ForFarmers-aanpak wordt mogelijk gemaakt door de invoering van de matrixorganisatie, waarbij centrale afdelingen de landenorganisaties diensten verlenen en ondersteunen. In alle lagen van de organisatie is de uitwerking hiervan merkbaar. De belangrijkste resultaten:

  • Naast de voortgaande implementatie van de Horizon 2020-strategie is in 2016 de nieuwe positionering ‘For the Future of Farming’ gelanceerd, om de ForFarmers-missie krachtiger uit te dragen en de belofte aan de klant te onderschrijven: een beter rendement, gezondere veestapel en grotere efficiëntie op het boerenerf.
  • Het ‘One’ CRM beheersysteem is, zoals eerder vermeld, in het Verenigd Koninkrijk ingevoerd. Dit systeem wordt vanaf begin 2017 uitgerold in de andere landen.
  • De start is gemaakt om de Group-afdeling Formulatie en Inkoop (samengevoegd in 2015) verder uit te breiden met de Supply Chain-activiteiten, waardoor een optimale concentratie van kennis en ervaring ontstaat. Daarnaast is de inkooporganisatie aangepast: met ingang van 1 januari 2017 vindt aansturing over de landen via categoriespecialisten plaats om daarmee als één organisatie het schaalvoordeel nog beter te kunnen benutten.
  • Bedrijfsbreed zijn de ‘Health & Safety’ normen, gericht op de gezondheid en veiligheid van medewerkers, aangescherpt. In 2016 zijn er meer controles uitgevoerd en trainingen gegeven, en is er meer geïnvesteerd in de fabrieken en kennis bij de medewerkers. Positief is dat dit reeds geleid heeft tot een toename in aantal meldingen van bijna-ongevallen die worden gebruikt om echte ongevallen te voorkomen. Het aantal LTI's (Lost Time Incidents) is licht gestegen, mede door een toenemend bewustzijn en een aanscherping van de rapportage. In 2017 zal er onverminderd aandacht zijn voor veiligheid op het werk, zowel op de eigen locaties als op het boerenerf. De verwachting is dat dit binnen afzienbare tijd zal leiden tot een afname in LTI's.
  • De bouw van een nieuwe productiefaciliteit in Exeter (Verenigd Koninkrijk), ter vervanging van twee kleinere productielocaties, verloopt goed. De fabriek, met een productiecapaciteit van 300.000 ton  – een verdubbeling van het huidige tonnage –  zal 

halverwege 2017 worden opgeleverd. Op het gebied van voedselveiligheid, personeelswelzijn en energieverbruik voldoet de nieuwe faciliteit aan zeer hoge eisen. Met de bouw is een investering van £10 miljoen gemoeid. 

  • In het Verenigd Koninkrijk is gestart met de bouw van een centraal kantoor in Bury St. Edmunds waardoor in 2017 een aantal regionale locaties kunnen worden samengevoegd. Hiermee is een investering gemoeid van £4 miljoen. De oplevering van het nieuwe kantoor zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2017 plaatsvinden. Verschillende ondersteunende afdelingen zullen in het nieuwe kantoor worden samengebracht waardoor er efficiënter kan worden gewerkt.

Resultaatgebieden Horizon 2020

Door de implementatie van de Horizon 2020 strategie is ForFarmers in staat haar positie in de keten daadwerkelijk te versterken: intensievere samenwerking zowel met klanten als met strategische partners in de toeleverende industrie en een groter aandeel van de totale (voer)portfolio die een klant gebruikt. Dit vertaalt zich in concrete resultaten voor de klanten, de boeren, en in een hogere toegevoegde waarde voor ForFarmers.

Medewerkers: persoonlijke ontwikkeling

De kansen en ontwikkelruimte voor de medewerkers van ForFarmers nemen toe door de implementatie van Horizon 2020. ForFarmers investeert structureel in de vakmatige en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. De mijlpalen van dit boekjaar:

  • In 2016 is de derde groep senior managers aan de Masterclass Senior Management begonnen.
  • In het ForFarmers Potential Programme is in 2016 eveneens een nieuwe, derde groep gestart.
  • Na een geslaagde proef in Duitsland is in 2016 het Management Foundation Programme in alle landen van start gegaan.
  • De Logistics Academy is gestart in alle landen. Dit programma is bedoeld voor chauffeurs en planners en gaat in op wet- en regelgeving, veilig en efficiënt werken, minder brandstofgebruik en de omgang met klanten.
  • In 2016 zijn, in lijn met de One ForFarmers-aanpak, sectorspecifieke Academies gestart. Dit zijn trainingen met een modulaire opzet op diverse niveaus voor rundvee-, varkens- en pluimveespecialisten, gericht op het vergroten van vakkennis en commerciële vaardigheden. De Ruminants (rundvee) Academy is gestart in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Duitsland en België staan voor 2017 in de planning. De Swine (varkens) Academy is in alle landen met één groep gestart. De Poultry (pluimvee) Academy staat voor alle landen voor 2017 op de agenda.
  • Tevens is in 2016 de Sales Academy, die zich onder andere richt op het goed in beeld brengen van de vraag van de klant en het op een juiste manier koppelen van de daarvoor geschikte oplossing, in Nederland, Duitsland en België door praktisch alle adviseurs succesvol doorlopen. In het Verenigd Koninkrijk is de eerste groep in december van start gegaan.
  • Na de succesvolle lancering in 2015 van het ondernemings-breed werknemersparticipatieplan werd dit plan ook in 2016 aangeboden aan medewerkers. In 2016 heeft ruim 15% van de medewerkers deelgenomen aan het werknemersparticipatieplan. Inclusief de deelnemers uit 2015 is nu ongeveer 22% van de medewerkers aandeelhouder van ForFarmers.
  • Daarnaast zijn er in 2016 in Nederland, Duitsland, België en in het Verenigd Koninkrijk personeelsbijeenkomsten geweest waarbij elke keer een aanzienlijk aantal werknemers aanwezig was en waarbij met alle aanwezigen is gesproken over de realisatie van de strategie en de missie van ForFarmers en andere actuele thema’s. Andere voorbeelden van bijeenkomsten waar informatie wordt uitgewisseld zijn de nieuwjaarsbijeenkomsten en de ‘ruminant days’ (rundveedagen).
  • In 2016 heeft ForFarmers voor de eerste keer een onderzoek naar medewerkersbetrokkenheid uitgevoerd. Van alle ForFarmers medewerkers vulde 88% de enquête in, en 77% was tevreden.

Meer informatie over het HR-beleid en de ontwikkelingen op dit gebied in het hoofdstuk Human Resources.

Klanten: totaaloplossingen voor diervoeding

De Total Feed-aanpak, totaaloplossingen voor diervoeding, krijgt vorm door de eenduidige wijze waarop de kwaliteit van de specialisten die bij de boer komen op een steeds hoger niveau wordt gebracht. Dit is het gevolg van, onder meer, de Academy opleidingen, de inzet van het Nutrition Innovation Centre en door de continue, eenduidige aandacht voor de optimalisatie samenstelling van voer (formulatie). Daarnaast speelt de nauwe samenwerking met strategische partners hierin een belangrijke rol. Dit betekent dat klanten de beschikking hebben over een breed assortiment aan innovatieve oplossingen die ze kunnen inzetten al naar gelang hun bedrijfsdoelstelling. ForFarmers biedt hiervoor producten en concepten variërend van een ‘basisproduct’ tot zeer geavanceerde en geïntegreerde voeroplossingen.

In de dit jaar opgestelde marketingstrategieën van de diersectoren staat het duurzaam optimaliseren van het rendement van de klant en een gezondere veestapel centraal, ongeacht het voersysteem op het betreffende bedrijf.

Voorbeelden van (totaal)oplossingen zijn:

  • Feed2Milk is de naam voor de melkveevoedingsaanpak van ForFarmers, die gebaseerd is op de gecombineerde kennis uit de verschillende landen. Op basis van de effectiviteit van het voer en de behoefte aan voedingsstoffen van het dier, wordt een optimaal rantsoen samengesteld. 
  • Melk€fficiënt is een methode die in één oogopslag aan melkveehouders laat zien wat het effect is van verschillende maatregelen op de voerwinst.
  • Met AgroMineraalPlus, een programma dat is ontwikkeld door ForFarmers samen met AgroVision, kan een klant zijn wettelijk verplichte bemestingsplan maken én sturen op maximale ruwvoeropbrengst.
  • Het kengetal ‘Werkelijk fosfor' dat melkveehouders helpt met een betere sturingsmethodiek om fosfaatefficiëntie te verbeteren. Dit onderwerp is met name in Nederland bijzonder actueel. Het product Milkpower is specifiek gericht op een grotere melkopbrengst zonder verhoging van de fosfaataanvoer.
  • Ferm4Farm is een varkensvoerconcept dat door gebruik van gefermenteerde grondstoffen zorgt voor een verlaging van de jaarlijkse voerkosten en voor een betere darmgezondheid en minder antibioticagebruik.
  • VitaFocus is een voedingsaanpak voor onder andere leghennen met onbehandelde snavels om het maximale rendement te behalen met gezonde dieren.
  • De Forza prestart is in alle landen geïntroduceerd om een betere start van het jonge kuiken te realiseren.
  • Het Nederlandse vakblad V-focus benoemde ForFarmers tot de onderneming die in 2016 het beste advies levert aan boeren.

Winstgevendheid behorend tot de beste in de sector

In 2016 nam de onderliggende EBITDA toe met 3,5% tot €93,6 miljoen. Bij gelijkblijvende koersen verbeterde de onderliggende EBITDA met 7,2% (€6,5 miljoen). De onderliggende EBITDA/brutowinst verbeterde van 21,3% in 2015 tot 23,0% in 2016. De winst per aandeel is gestegen van €0,479 in 2015 naar €0,502 in 2016 (+4,8%). Het dividendvoorstel over 2016 bedraagt €0,24218 per gewoon aandeel (2015: €0,23299). Ten opzichte van de koers van het aandeel op 31 december 2016 van €6,65 komt dit neer op een dividendrendement van 3,6%.