Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

2.4.1

2.4.1.1 42. Algemeen

De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2016 van ForFarmers N.V. (‘de Vennootschap’).

Voor de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling alsmede de toelichting bij de enkelvoudige balans en winst-en-verliesrekening wordt verwezen naar de grondslagen en toelichting bij de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.

Alle financiële informatie die in euro's wordt gepresenteerd is afgerond op het naastliggende duizendtal, tenzij anders is aangegeven.

2.4.1.2 43. Grondslagen voor de waardering van activa en verplichtingen en voor de bepaling van het resultaat

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De vennootschap maakt voor de bepaling van de grondslagen voor waardering van activa en verplichtingen en resultaatbepaling van haar enkelvoudige jaarrekening gebruik van de optie die wordt geboden in artikel 2:362 lid 8 BW. Dit houdt in dat de grondslagen voor waardering van de activa en verplichtingen en resultaatbepaling (hierna ‘waarderingsgrondslagen’) van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap gelijk zijn aan de grondslagen die voor de geconsolideerde EU-IFRS jaarrekening zijn toegepast. Verwezen wordt naar Noot 39 en 40 bij de geconsolideerde jaarrekening voor een beschrijving van deze grondslagen.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

In de enkelvoudige balans worden de deelnemingen in groepsmaatschappijen gewaardeerd volgens de ‘equity’-methode. Zie voor een uitwerking hiervan de grondslagen voor consolidatie in de geconsolideerde jaarrekening.

Resultaat deelnemingen

Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de Vennootschap in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties waarbij overdracht van activa en passiva tussen de Vennootschap en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn geëlimineerd voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

2.4.1.3 44. Investeringen in deelnemingen

 
In duizenden euro noot 2016 2015
 
Boekwaarde op 1 januari   387.449 347.562
 
Ontvangen dividend   -27.000 -17.023
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen, na belastingen   53.933 48.613
Buitenlandse activiteiten - valutaomrekeningsverschillen, na belastingen 26D -8.114 2.179
Herwaardering van toegezegd-pensioenverplichtingen, na belastingen 26D -210 4.851
Overige mutaties   -319 1.267
 
Boekwaarde 31 december   405.739 387.449

2.4.1.4 45. Vorderingen op en schulden aan groepsmaatschappijen

De vorderingen op en schulden aan groepsmaatschappijen hebben allen een kortlopend karakter.

2.4.1.5 46. Financiële instrumenten

De Groep wordt blootgesteld aan de volgende risico’s als gevolg van het gebruik van financiële instrumenten

  • kredietrisico;
  • liquiditeitsrisico;
  • marktrisico.

In de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening is informatie weergegeven over de blootstelling van de Groep aan bovengenoemde risico’s, de doelstellingen van de Groep, het beleid en de processen om risico’s te meten en te beheersen en het managen van kapitaal. Deze risico’s, doelstellingen, beleid en processen voor meting en beheersing van risico’s en het managen van kapitaal zijn ook van toepassing op de enkelvoudige jaarrekening.

Reële waarde

De reële waarden van de financiële instrumenten opgenomen op de balans, inclusief handels- en overige vorderingen, geld en kasequivalenten, handelsschulden en overige te betalen posten en schulden aan groepsmaatschappijen benaderen hun boekwaarden.

 
 

 
 

2.4.1.6 47. Belastingen en premies sociale verzekeringen

Het saldo van de vordering en schulden uit hoofde van belastingen en premies sociale verzekeringen bevat een post met betrekking tot te betalen winstbelastingen voor een bedrag van €2,5 miljoen (2015: €4,4 miljoen).

De Groep en de Nederlandse groepsmaatschappijen waarin de Groep een 100% belang heeft vormen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, waarvan ForFarmers N.V. het groepshoofd is. Voor de BTW bestaat een vergelijkbare fiscale eenheid voor de Nederlandse groepsmaatschappijen. Deze fiscale eenheid bevat ook de meerderheidsaandeelhouder Coöperatie FromFarmers U.A., welke het hoofd is van deze fiscale eenheid. Bij het hoofd van de fiscale eenheid wordt de volledige actuele vordering of schuld aan de fiscus in de balans opgenomen. De vergelijkende cijfers van vorig jaar zijn hier aangepast. Verrekening van belastingen binnen de fiscale eenheid vinden plaats alsof ieder vennootschap zelfstandig belastingplichtig is.

2.4.1.7 48. Eigen vermogen

Mutatieoverzicht van het eigen vermogen
 
2016
 
     
In duizenden euro noot Aandelen- kapitaal Agio Reserve eigen aandelen Wettelijke reserve omrekenings- verschillen Wettelijke reserve kasstroom- afdekkingen Overige wettelijke reserves Ingehouden winsten Onverdeeld resultaat Totaal
Stand op 1 januari 2016   106.261 38.356 -399 4.505 - 11.521 191.560 50.707 402.511
Toevoeging uit het onverdeeld resultaat   - - - - - 4.651 46.056 -50.707 -
 
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
Winst   - - - - -   - 53.260 53.260
Totaal niet-gerealiseerde resultaten 16 , 48 - - - -8.114 27 - -211 - -8.298
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten   - - - -8.114 27 - -211 53.260 44.962
 
Transacties met eigenaren van de Vennootschap, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen
Bijdragen en uitkeringen
Dividenden 48 - - - - - - -24.734 - -24.734
Aankoop/verkoop eigen aandelen 48 - - 84 - - - 916 - 1.000
Aanpassing nominale waarde aandelen   -105.198 105.198 314 - - - -314 - -
Op aandelen gebaseerde betalingstransacties 15 - - - - - - 371 - 371
Reclassificaties   - - - - - 927 -927 - -
Totaal transacties met eigenaren van de Vennootschap   -105.198 105.198 398 - - 927 -24.688 - -23.363
Stand op 31 december 2016   1.063 143.554 -1 -3.609 27 17.099 212.717 53.260 424.110
 
 
2015
 
     
In duizenden euro noot Aandelen- kapitaal Agio Reserve eigen aandelen Wettelijke reserve omrekenings- verschillen Wettelijke reserve kasstroom- afdekkingen Overige wettelijke reserves Ingehouden winsten Onverdeeld resultaat Totaal
Stand op 1 januari 2015   106.261 38.356 -466 2.326 - 12.806 156.456 48.140 363.879
Toevoeging uit het onverdeeld resultaat   - - - - - 5.568 42.572 -48.140 -
 
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
Winst   - - - - - - - 50.707 50.707
Totaal niet-gerealiseerde resultaten 16 , 48 - - - 2.179 - - 4.866 - 7.045
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten   - - - 2.179 - - 4.866 50.707 57.752
 
Transacties met eigenaren van de Vennootschap, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen
Bijdragen en uitkeringen
Dividenden 48 - - - - - - -18.707 - -18.707
Aankoop/verkoop eigen aandelen 48 - - 67 - - - -101 - -34
Op aandelen gebaseerde betalingstransacties 15 - - - - - - 275 - 275
Reclassificaties   - - - - - -6.853 6.853 - -
Verwerving van minderheidsbelang zonder wijziging in de zeggenschap   - - - - - - -654 - -654
Totaal transacties met eigenaren van de Vennootschap   - - 67 - - -6.853 -12.334 - -19.120
Stand op 31 december 2015   106.261 38.356 -399 4.505 - 11.521 191.560 50.707 402.511

Aandelenkapitaal en agio

 
  Gewone aandelen (aantal) Bedrag
In duizenden euro 31 december 2016 31 december 2015 31 december 2016 31 december 2015
 
Gewone aandelen - nominale waarde €0,01 (2015: €1,00) 106.261.040 106.261.040 144.617 144.617
Prioriteitsaandeel - nominale waarde €0,01 (2015: €1,00) 1 1 - -
 
Uitstaand op 31 december - volgestort 106.261.041 106.261.041 144.617 144.617

2.4.1.7.1

Op 15 april 2016 werd besloten de statuten van de vennootschap te wijzigen waarbij de juridische vorm van de vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap en de nominale waarde van de aandelen werd verlaagd van €1,00 tot €0,01 per aandeel, met een ingangsdatum van 23 mei 2016. Op 31 december 2016, bestaat het aandelenkapitaal uit 106.261.040 gewone aandelen en 1 prioriteitsaandeel. Per balansdatum waren alle aandelen uitgegeven en volgestort.

Het agio bestaat uit het positieve verschil tussen de uitgifteprijs en de nominale waarde van uitgegeven aandelen.

Gewone aandelen

Alle gewone aandelen zijn gelijkgerechtigd. De houders van deze aandelen zijn gerechtigd tot het dividend dat wordt betaald en zijn gerechtigd tot het uitbrengen van een stem per aandeel in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap. Alle rechten verbonden aan de aandelen die worden gehouden door de Groep worden opgeschort tot het moment waarop ze opnieuw worden uitgegeven.

Prioriteitsaandeel

Het prioriteitsaandeel geeft de houder ervan het recht om vier van de zes leden van de Raad van Commissarissen te benoemen zoals is bepaald in de statuten van de Vennootschap. Indien de houder van dit aandeel een belang houdt van vijftig procent of minder, heeft de houder het recht om drie van de zes leden van de Raad van Commissarissen te benoemen. Zolang de houder van het prioriteitsaandeel meer dan vijftig procent van het stemrecht heeft, heeft zij tevens het recht de invulling van de rol van de voorzitter van de Raad van Commissarissen van ForFarmers N.V. te bepalen. Uitgifte van nieuwe aandelen moet worden goedgekeurd door vijfenzeventig procent van de leden van de Raad van Commissarissen. Belangrijke acquisities, met een totale aankoopprijs meer dan 25% bedraagt van het eigen vermogen vereisen de goedkeuring van de houder van het prioriteitsaandeel.

Het prioriteitsaandeel van de Groep kan slechts worden gehouden door de Vennootschap zelf of door de Coöperatie FromFarmers U.A., onder voorwaarde dat de Coöperatie het recht heeft op uitoefening van minimaal twintig procent van de uit te brengen stemmen op aandelen of certificaten van aandelen.

Het prioriteitsaandeel is geclassificeerd als eigen vermogen, omdat aan het aandeel geen verplichting is verbonden om geldmiddelen in te brengen en geen verrekening vereist in een variabel aantal van de eigenvermogensinstrumenten van de Vennootschap.

Reserve eigen aandelen

De reserve voor de (certificaten van) aandelen die de Vennootschap in haar eigen kapitaal houdt bestaat uit de kosten van verwerving van deze (certificaten van) aandelen. De (certificaten van) aandelen in eigen bezit worden in mindering gebracht op het eigen vermogen toerekenbaar aan aandeelhouders.

De (certificaten van) aandelen in eigen bezit worden verantwoord tegen kostprijs, welke wordt gevormd door de marktprijs of de dag van verwerving, waarbij de nominale waarde van de aangekochte (certificaten van) aandelen wordt gedebiteerd ten laste van de reserve eigen aandelen. Indien (certificaten van) aandelen in eigen beheer weer worden verkocht wordt de nominale waarde van de aandelen gecrediteerd ten gunste van de reserve eigen aandelen. Ieder verschil tussen de nominale waarde en de marktprijs wordt verantwoord als een correctie op de reserve ingehouden winsten.

Gedurende het boekjaar verwierf de Vennootschap 400.000 (2015: 620.420) van haar eigen (certificaten van) aandelen teneinde in staat te zijn certificaten toe te kennen aan medewerkers in het kader van het medewerkersparticipatieplannen. Naast de inkoop van het genoemde aantal (certificaten van) aandelen zijn ook de 82.502 aandelen aangewend voor het werknemersparticipatieplan die verworven waren ten behoeve van het voormalige liquidity provider contract (SNS) dat op 24 mei 2016 is afgelopen in verband met de openbare beursnotering op die datum. Per 31 december 2016, hield de Groep 77.580 van de (certificaten van) aandelen in de Vennootschap (2015: 399.429) in eigendom.

De mutatie in de aandelen in eigen bezit kan als volgt worden samengevat: 

De mutatie in de reserve eigen aandelen
  Aantal aandelen Nominale waarde
In duizenden euro 2016 2015 2016 2015
 
Stand op 1 januari 399.429 466.210 399 466
Terugkoop werknemersparticipatieplan 400.000 620.420 189 620
Heruitgifte werknemersparticiptatieplan -455.664 -642.960 -5 -643
Aanpassing nominale waarde aandelen - - -314 -
Overige mutaties via het handelsplatform -266.185 -44.241 -268 -44
 
Stand op 31 december 77.580 399.429 1 399

Wettelijke reserve omrekeningsverschilen

De wettelijke reserve omrekeningsverschillen omvat alle valutaverschillen op vreemde valuta die ontstaan door de omrekening van de jaarrekeningen van buitenlandse activiteiten. De daling van deze reserve per 31 december 2016 is het gevolg van de devaluatie van het Britse pond.

Wettelijke reserve kasstroomafdekkingen

De wettelijke reserve kasstroomafdekkingen omvat het effectieve deel van de cumulatieve nettomutatie in de reële waarde van kasstroomafdekkingsinstrumenten, in afwachting van latere verwerking in het resultaat op het moment dat de afgedekte kasstromen het resultaat raken.

Overige wettelijke reserves

De overige wettelijke reserves betreffen de niet uitgekeerde resultaten en directe vermogensmutaties van deelnemingen, herwaardering van bepaalde terreinen binnen materiële vaste activa, herwaardering van biologische activa en het deel dat betrekking heeft op leningen aan personeel voor de verkoop van certificaten van aandelen in de periode 2007 – 2009. Onder rechtstreekse vermogensmutaties worden niet begrepen de vermogensmutaties die voortvloeien uit de relatie met de aandeelhouder, zoals agiostortingen. De (mutatie in de) wettelijke reserve deelnemingen wordt alleen opgenomen indien en voor zover ForFarmers N.V. niet zonder beperkingen uitkering van het vermogen van de deelneming kan bewerkstellingen.

Ingehouden winsten

De ingehouden winsten worden gevormd door het saldo van winsten die niet zijn uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Op basis van de statuten van de Vennootschap zal een besluit tot uitkering van dividend uitsluitend worden genomen indien en voor zover het eigen vermogen het bedrag van het aandelenkapitaal plus de wettelijke reserves overschrijdt.

Verwezen wordt naar de Overige gegevens waarin de statutaire resultaatbestemmingsregeling is weergegeven.

Onverdeeld resultaat

Het resultaat na belastingen is, na aftrek van de toevoeging aan overige wettelijke reserves, opgenomen in de post onverdeeld resultaat van het eigen vermogen.

Voorstel tot resultaatbestemming

Tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders op 26 april 2017 zal het voorstel worden voorgelegd om per gewoon aandeel van €0,01 nominaal een dividend uit te keren van €0,24218. Dit voorstel is als volgt bepaald:

Uitgangspunt voor het dividendbeleid van ForFarmers N.V. is het beschikbaar stellen van een dividend tussen de 40% en 50% van het genormaliseerde resultaat na belastingen, te weten de winst toe te rekenen aan de eigenaren van de Vennootschap. Het incidentele resultaat uit de verkoop van bedrijfsonderdelen/activa (2016: €1.829 duizend) of de resultaten van niet-geconsolideerde deelnemingen met een pay-out ratio lager dan de pay-out ratio van ForFarmers (niet van toepassing voor 2016) zullen buiten beschouwing worden gelaten. In aanmerking nemende de gerapporteerde winst toe te rekenen aan de eigenaren van de Vennootschap van €53.260 duizend in 2016 en een genormaliseerde winst van €51.431 duizend (i.e. €53.260 duizend minus €1.829 duizend, zijn het incidentele resultaat uit de verkoop van bedrijfsonderdelen/activa), wordt een dividend voorgesteld van €0,24218 per gewoon aandeel (pay-out ratio van 50% van het genormaliseerde resultaat na belastingen).

Op deze wijze wordt rekening gehouden met de strategie en een gezonde balansstructuur. Via deze principes streeft ForFarmers naar een stabiele ontwikkeling van het contante dividend dat wordt betaald aan haar aandeelhouders. De Vennootschap zal uitsluitend uitkeringen doen aan haar aandeelhouders voor zover:

  • de vennootschap in staat blijft haar opeisbare schulden te kunnen betalen na de uitkering (de zogeheten uitkeringstest), en
  • het eigen vermogen groter is dan het bedrag van de wettelijke reserves en statutaire reserves die krachtens de statuten moeten worden aangehouden (de zogeheten balanstest).

Indien de uitslag van de uitkeringstest of de balanstest negatief is, zal de Directie de uitkering van dividend niet goedkeuren (na overleg met de Raad van Commissarissen). Voorlopige tests gaven geen aanleiding te veronderstellen dat de voorgestelde dividenduitkering niet mogelijk zou zijn, maar deze tests zullen nog definitief moeten worden afgerond (en de Directie zal de uitkering moeten goedkeuren, na overleg met de Raad van Commissarissen) voordat tot uitbetaling van het dividend kan worden overgegaan.

Dividend

De Vennootschap heeft de volgende dividenden vastgesteld en uitgekeerd: 

 
In duizenden euro 2016 2015
 
€0.23299 per in aanmerking komend gewoon aandeel (2015: €0.17629) 24.734 18.707
 
  24.734 18.707

Na de balansdatum heeft de Directie de volgende dividenden voorgesteld. Voor de dividenden is geen verplichting opgenomen en er zijn geen fiscale gevolgen voor de Vennootschap.

 
In duizenden euro 2016 2015
 
€0,24218 per in aanmerking komend gewoon aandeel (2015: €0,23299) 25.715 24.665
 
  25.715 24.665

2.4.1.8 49. Voorzieningen

 
In duizenden euro Bodemsanering Overig Totaal
 
Stand op 1 januari 2016 495 650 1.145
In boekjaar getroffen voorzieningen - - -
Vrijval - - -
Transfer naar ForFarmers Corporate Services B.V. -495 - -495
In boekjaar gebruikte voorzieningen - - -
Effect van discontering - - -
 
Boekwaarde op 31 december 2016 - 650 650
 
 
In duizenden euro Bodemsanering Overig Totaal
 
Stand op 1 januari 2015 1.164 2.171 3.335
In boekjaar getroffen voorzieningen - - -
Vrijval -454 -1.626 -2.080
In boekjaar gebruikte voorzieningen -321 - -321
Effect van discontering 106 105 211
 
Boekwaarde op 31 december 2015 495 650 1.145

2.4.1.9 50. Kredietfaciliteiten

 

De kredietfaciliteit van ForFarmers N.V. heeft enkel betrekking op de financieringsovereenkomst (multicurrency revolving facility agreement) welke is afgesloten met ABN AMRO Bank, Rabobank, Lloyds Bank en BNP Paribas en vrij is van zekerheden. Voor een nadere toelichting hiervan wordt verwezen naar noot 28 in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

 

2.4.1.10 51. Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Ten behoeve van ForFarmers Nederland B.V., ForFarmers Corporate Services B.V. en Reudink B.V. is door ForFarmers N.V. een 403-verklaring afgegeven.
Ten behoeve van de verwerving van BOCM PAULS Ltd. zijn garanties afgegeven ter grootte van €0,2 miljoen.

2.4.1.11 52. Bezoldiging van de Raad van Commissarissen en de statutaire bestuurders

De bezoldiging van de Raad van Commissarissen en statutaire Bestuurders is gelijk aan de bezoldiging van de Raad van Commissarissen en statutaire Bestuurders zoals genoemd in noot 37 van de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening. Gedurende het verslagjaar waren er 7 werknemers (2015: 7 werknemers) in dienst bij de Vennootschap welke allen werkzaam zijn in Nederland.