Enkelvoudige jaarrekening

2.3.1 Enkelvoudige balans

In duizenden euro (voor winstbestemming) noot 31 december 2016 31 december 2015
Activa
Overige vorderingen   250 118
Deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode 44 405.739 387.449
Vaste activa   405.989 387.567
 
Overige vorderingen   563 266
Vorderingen op groepsmaatschapijen* 45 29.218 30.072
Geldmiddelen en kasequivalenten   43.365 26.101
Vlottende activa   73.146 56.439
 
Totaal activa   479.135 444.006
 
Eigen vermogen
Aandelenkapitaal   1.063 106.261
Agio   143.554 38.356
Reserve eigen aandelen   -1 -399
Wettelijke reserve omrekeningsverschillen   -3.609 4.505
Wettelijke reserve kasstroomafdekkingen   27 -
Overige wettelijke reserves   17.099 11.521
Ingehouden winsten   212.717 191.560
Onverdeeld resultaat   53.260 50.707
Eigen vermogen toe te rekenen aan eigenaren van de Vennootschap 48 424.110 402.511
 
Voorzieningen
Voorzieningen 49 650 1.145
Totaal voorzieningen   650 1.145
 
Schulden
Uitgestelde belastingverplichtingen   163 163
Langlopende schulden   813 1.308
 
Handelsschulden en overige te betalen posten   258 835
Schulden aan groepsmaatschapijen 45 51.348 34.307
Belastingen en sociale verzekeringen* 47 2.606 5.046
Kortlopende schulden   54.212 40.188
 
Totaal schulden   55.025 41.496
 
Totaal eigen vermogen en schulden   479.135 444.006
 
* De vergelijkende cijfers per 31 december 2015 zijn aangepast. Voor verdere details wordt verwezen naar noot 47.

2.3.2 Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

In duizenden euro noot 2016 2015
Omzet   - -
Bedrijfsopbrengsten   - -
Lonen en salarissen   -14 305
Overige bedrijfskosten   -237 1.886
Bedrijfslasten   -251 2.191
Bedrijfsresultaat   -251 2.191
Financieringsbaten   69 209
Financieringslasten   -715 -964
Nettofinancieringslasten   -646 -755
Winst (verlies) vóór belastingen   -897 1.436
Winstbelastingen   224 658
Aandeel in het resultaat deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode, na belastingen 44 53.933 48.613
Winst over de periode   53.260 50.707